Queixas e suxestións

Importante

O procedemento de Queixas e Suxestións é de aplicación exclusivamente ás manifestacións de insatisfacción dos cidadáns cos servizos prestados polo Ministerio de Industria e Turismo.

Para outro tipo de reclamacións, opinións ou consultas, pode utilizar os seguintes formularios:

Cartas de servizos

As cartas de servizos son o instrumento a través do cal os órganos, organismos e entidades da Administración Xeral do Estado informan os cidadáns e usuarios sobre os servizos que teñen encomendados, sobre os dereitos que lles asisten en relación con aqueles e sobre os compromisos de calidade na súa prestación.

Queixas e Suxestións

Formas de Presentación

As Queixas e Suxestións dos cidadáns formularanse indicando nome, apelidos e a forma en que desexe que se efectúen as comunicacións, cos datos necesarios para levalas a cabo (domicilio, dirección de correo, etc.), e deberán estar asinadas.

Presencialmente e por correo postal

Ministerio de Industria e Turismo. Rúa Panamá, 1. 28071 Madrid

Pode cubrir o seguinte formulario, imprimilo e presentalo no Rexistro Xeral,  en calquera outro rexistro da Administración, nas oficinas de correos e en calquera dos lugares especificados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Por medios electrónicos

As Queixas e Suxestións presentadas por correo electrónico ou a través de Internet deberán estar subscritas coa firma electrónica do interesado.

No caso de resultar de aplicación o procedemento de Queixas e Suxestións, a UQS ofrecerá á cidadáns resposta nun prazo de 20 días hábiles informándolles das actuacións realizadas e, no seu caso, das medidas adoptadas.

Art. 19 do Real Decreto 951/2005, do 29 de xullo, polo que se establece o marco xeral para a mellora da calidade na Administración Xeral do Estado. As queixas formuladas conforme ao previsto neste real decreto non terán, en ningún caso, a cualificación de recurso administrativo nin a súa presentación interromperá os prazos establecidos na normativa vixente. Estas queixas non condicionan, de ningún xeito, o exercicio das restantes accións ou dereitos que, de conformidade coa normativa reguladora de cada procedemento, poidan exercer aqueles que se consideren interesados no procedemento.

Real Decreto 951/2005, do 29 de xullo, polo que se establece o marco xeral para a mellora da calidade na Administración Xeral do Estado (BOE 03/09/2005).