Oficina de Asistencia en Materia de Registro - Registro General

O Rexistro Xeral do MINTUR presta servizo tanto presencial sen cita previa como a través de pedimento de cita na aplicación Reserva Cita Previa

Segundo o Artigo 14.2 da Lei 39/2015, só poden rexistrar documentación en formato papel as persoas físicas. O Rexistro Electrónico seguirá funcionando nas condicións habituais

Rexistro Xeral

Pº Castelá, 162, 28046 Madrid

Teléfono: 91 349 24 31

E-mail: registro@mincotur.es

Horario:Luns a venres de 9 a 17:30

Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro):Luns a venres de 8 a 15

Ademais do rexistro electrónico, e exclusivamente para os casos non recollidos no artigo 14.2 da lei 39/2015 poderase enviar a documentación a rexistrar en soporte papel, á dirección do rexistro.

Presentación de escritos e comunicacións nos Rexistros do Ministerio.

Co fin de dar cumprimento ao establecido no artigo 14.2 da lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas publicouse a Instrución da Subsecretaría na que se ditan as seguintes instrucións:

Primeira. Non poderán admitirse nin recollerse, nos rexistros deste Ministerio, escritos, solicitudes e comunicacións en formato papel procedentes das persoas e entidades ás que se refire o artigo 14.2 da lei 39/2015.

Segunda. No caso de que algunha persoa física ou xurídica ás que se refire o citado artigo presente unha solicitude, escrito ou documentación en formato papel, xa sexa de forma presencial ou por correo postal, comunicaráselle que a presentación debe facerse a través de medios electrónicos. En tal caso, considerarase como data de presentación aquela en que fose realizada a presentación por tales medios electrónicos, de conformidade co establecido no artigo 68.4 da lei 39/2015. Tales escritos deben presentarse na web de Rexistro Electrónico.

Terceira. Para o suposto de presentación de escritos, solicitudes e comunicacións en soporte papel por parte de persoas físicas que actúen en condición de “representante” e non se achen incluídas nalgún dos supostos do artigo 14.2 da lei 39/2015, esixirase como requisito indispensable para a súa admisión a acreditación da representación por medios válidos en dereito (poder notarial ou documento con identificación e sinatura de representante e representado).

Instrución da Subsecretaría sobre o Rexistro Xeral [PDF] [595KB]