Datos Abertos

O obxectivo da reutilización é o uso de documentos que están en poder das Administracións e organismos do sector público, por persoas físicas ou xurídicas, con fins comerciais ou non comerciais, sempre que este uso non constitúa unha actividade administrativa pública.

Estes fins están definidos na Lei 37/2007, que traspón a Directiva 2003/98/CE, de reutilización da información do sector público e tamén na Lei 18/2015, do 9 de xullo, pola que se modifica a Lei 37/2007. Esta Lei 37/2007, está desenvolvida á súa vez, polo Real Decreto 1495/2011 co obxecto de detallar para o ámbito do sector público estatal as súas disposicións, promovendo e facilitando ao máximo a posta a disposición da información do sector público.

Acceda ao catálogo de datos abertos do Ministerio de Industria e Turismo.