Caixa de correos de denuncias

A Orde HFP/1030/2021 do 29 de setembro, pola que se configura o sistema de xestión do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, establece no seu artigo 6 a necesidade do reforzo dos mecanismos de prevención, detección e corrección da fraude, a corrupción e os conflitos de interese. Co obxecto de dar resposta a estas demandas e de conformidade co Plan de Medidas Antifraude do Ministerio de Industria e Turismo aprobado mediante resolución do Subsecretario do 18 de abril de 2022, créase unha canle de denuncias específico e seguro de participación que nace da necesidade de ofrecer unha canle adecuada que permita presentar denuncias, incorporando mecanismos que garantan a confidencialidade de todas as informacións.

A través da caixa de correos, aquelas persoas, tanto empregados públicos como particulares, que puidesen ter información sobre actuacións susceptibles de ser consideradas irregulares ou constitutivas de fraude en relación con proxectos ou operacións financiados con fondos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, poderán denunciar os feitos e polos en coñecemento da Administración para efectos de que se adopten as medidas necesarias para a investigación e, ou verificación dos mesmos, e, no seu caso, procedan á tramitación dos procedementos legalmente establecidos para efectos de esixir as responsabilidades que en cada caso derívense.

Por favor, rellene el siguiente formulario.

* Ao pulsar "Enviar", acepta a política de protección de datos