Bústia de denúncies

L'Ordre HFP/1030/2021 de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, estableix en el seu article 6 la necessitat del reforç dels mecanismes de prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès. Amb l'objecte de donar resposta a aquestes demandes i de conformitat amb el Pla de Mesurades Antifrau del Ministeri d'Indústria i Turisme aprovat mitjançant resolució del Sotssecretari de 18 d'abril de 2022, es crea un canal de denúncies específic i segur de participació que neix de la necessitat d'oferir una llera adequada que permeti presentar denúncies, incorporant mecanismes que garanteixin la confidencialitat de totes les informacions.

A través de la bústia, aquelles persones, tant empleats públics com a particulars, que poguessin tenir informació sobre actuacions susceptibles de ser considerades irregulars o constitutives de frau en relació amb projectes o operacions finançats amb fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, podran denunciar els fets i posar-los en coneixement de l'Administració a l'efecte de que s'adoptin les mesures necessàries per a la recerca i, o verificació dels mateixos, i, si escau, procedeixin a la tramitació dels procediments legalment establerts a l'efecte d'exigir les responsabilitats que en cada cas es derivin.

Por favor, rellene el siguiente formulario.

* En prémer "Enviar", accepta la política de protecció de dades