Participació pública en projectes normatius

Punt d'accés per facilitar la participació pública en el procediment d'elaboració de normes

Participación pública en proyectos normativosAquest canal es constitueix com el punt d'accés als tràmits de consulta pública prèvia i d'audiència i informació pública en el procés d'elaboració dels avantprojectes de llei, projectes de reial decret legislatiu i projectes de normes reglamentàries que s'impulsin pel Ministeri d'Indústria  i Turisme i els seus organismes públics dependents o vinculats, conforme al regulat en l'art. 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i en l'art. 26 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern.

Amb aquest punt d'accés es dona compliment al que es disposa en l'Ordre PRE/1590/2016, de 3 d'octubre, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 30 de setembre de 2016, pel qual es dicten instruccions per habilitar la participació pública en el procés d'elaboració normativa a través dels portals web dels departaments ministerials.

Així mateix, es dona compliment al que es disposa a l'apartat Sisè de l'Acord de Consell de Ministres de 23 de febrer de 2023 per a la millora del procés de negociació i incorporació del dret de la Unió Europea a l'ordenament jurídic intern.

Consulta Pública Prèvia

Els tràmits de consulta pública prèvia tenen per objecte recaptar l'opinió de ciutadans, organitzacions i associacions abans de l'elaboració d'un projecte normatiu.

Audiència i Informació Pública

Els tràmits d'audiència i informació pública tenen per objecte recaptar l'opinió dels ciutadans titulars de drets i interessos legítims afectats per un projecte normatiu ja redactat, directament o a través de les organitzacions o associacions que els representin, així com obtenir quantes aportacions addicionals puguin realitzar altres persones o entitats.

Destacats