Participación pública en proxectos normativos

Punto de acceso para facilitar a participación pública no procedemento de elaboración de normas

Participación pública en proyectos normativosEsta canle constitúese como o punto de acceso aos trámites de consulta pública previa e de audiencia e información pública no proceso de elaboración dos anteproxectos de lei, proxectos de real decreto lexislativo e proxectos de normas regulamentarias que se impulsen polo Ministerio de Industria  e Turismo e os seus organismos públicos dependentes ou vinculados, conforme ao regulado no art. 133 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, e no art. 26 da Lei 50/1997, do 27 de novembro, do Goberno.

Con este punto de acceso dáse cumprimento ao disposto na Orde PRE/1590/2016, do 3 de outubro, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 30 de setembro de 2016, polo que se ditan instrucións para habilitar a participación pública no proceso de elaboración normativa a través dos portais web dos departamentos ministeriais.

Así mesmo, dáse cumprimento ao disposto no apartado Sexto do Acordo de Consello de Ministros do 23 de febreiro de 2023 para a mellora do proceso de negociación e incorporación do dereito da Unión Europea ao ordenamento xurídico interno.

Consulta Pública Previa

Os trámites de consulta pública previa teñen por obxecto solicitar a opinión de cidadáns, organizacións e asociacións antes da elaboración dun proxecto normativo.

Audiencia e Información Pública

Os trámites de audiencia e información pública teñen por obxecto solicitar a opinión dos cidadáns titulares de dereitos e intereses lexítimos afectados por un proxecto normativo xa redactado, directamente ou a través das organizacións ou asociacións que os representen, así como obter cantas achegas adicionais poidan realizar outras persoas ou entidades.

Destacados