Queixes i suggeriments

Important

El procediment de Queixes i Suggeriments és aplicable exclusivament a les manifestacions d'insatisfacció dels ciutadans amb els serveis prestats pel Ministeri d'Indústria i Turisme.

Per a un altre tipus de reclamacions, opinions o consultes, pot utilitzar els següents formularis:

Cartes de serveis

Les cartes de serveis són l'instrument a través del com els òrgans, organismes i entitats de l'Administració General de l'Estat informen als ciutadans i usuaris sobre els serveis que tenen encomanats, sobre els drets que els assisteixen en relació amb aquells i sobre els compromisos de qualitat en la seva prestació.

Queixes i Suggeriments

Formes de Presentació

Les Queixes i Suggeriments dels ciutadans es formularan indicant nom, cognoms i la forma en què desitgi que s'efectuïn les comunicacions, amb les dades necessàries per dur-les a terme (domicili, adreça de correu, etc.), i hauran d'estar signades.

Presencialment i per correu postal

Ministeri d'Indústria i Turisme. Calli Panamà, 1. 28071 Madrid

Pot emplenar el següent formulari, imprimir-ho i presentar-ho en el Registre General,  en qualsevol altre registre de l'Administració, en les oficines de correus i en qualsevol dels llocs especificats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per mitjans electrònics

Les Queixes i Suggeriments presentats per correu electrònic o a través d'Internet hauran d'estar subscrites amb la signatura electrònica de l'interessat.

En el cas de resultar d'aplicació el procediment de Queixes i Suggeriments, la UQS oferirà als ciutadans resposta en un termini de 20 dies hàbils informant-los de les actuacions realitzades i, si escau, de les mesures adoptades.

Art. 19 del Reial decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s'estableix el marc general per a la millora de la qualitat en l'Administració General de l'Estat. Les queixes formulades conforme al previst en aquest reial decret no tindran, en cap cas, la qualificació de recurs administratiu ni la seva presentació interromprà els terminis establerts en la normativa vigent. Aquestes queixes no condicionen, de cap manera, l'exercici de les restants accions o drets que, de conformitat amb la normativa reguladora de cada procediment, puguin exercir aquells que es considerin interessats en el procediment.

Reial decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s'estableix el marc general per a la millora de la qualitat en l'Administració General de l'Estat (BOE 03/09/2005).