Estabilización de emprego temporal

NOTA INFORMATIVA PROCESOS ESTABILIZACION MINTUR En relación ás solicitudes de certificados de "superar un ou máis exercicios dos procesos selectivos para o acceso ao mesmo nivel de clasificación profesional" para acreditar méritos académicos nos procesos selectivos de estabilización, comunicamos que a competencia para emitir estes certificados corresponde ao órgano xestor do proceso selectivo ao que corresponden os exercicios superados. Non corresponde a ningunha unidade da Dirección Xeral de Función Pública a tramitación nin a emisión destes certificados dado que a xestión dos procesos selectivos está encomendada aos Ministerios ou Organismos, en concreto, ás súas unidades de RRHH.

NOTA INFORMATIVA

Transcorrido o prazo de presentación de solicitudes, a autoridade convocante ditará resolución no prazo máximo dun mes, declarando aprobada a lista de persoas admitidas e excluídas, sinalándose un prazo de dez días hábiles para emendar o defecto que motivase a exclusión ou omisión e determinándose o prazo de presentación da documentación acreditativa dos méritos alegados.

Finalizado este prazo, no caso de que se produciron modificacións, estas exporanse nos mesmos lugares en que o foron as relacións iniciais.

As persoas aspirantes admitidas definitivamente disporán dun prazo de vinte días hábiles para presentar a documentación acreditativa dos méritos que desexen que se lles valoren na fase de concurso, na forma que se precise.