Estabilització d'ocupació temporal

NOTA INFORMATIVA PROCESSOS ESTABILIZACION MINTUR En relació a les sol·licituds de certificats de "haver superat un o més exercicis dels processos selectius per a l'accés al mateix nivell de classificació professional" per acreditar mèrits acadèmics en els processos selectius d'estabilització, comuniquem que la competència per emetre aquests certificats correspon a l'òrgan gestor del procés selectiu al que corresponen els exercicis superats. No correspon a cap unitat de la Direcció general de Funció Pública la tramitació ni l'emissió d'aquests certificats atès que la gestió dels processos selectius està encomanada als Ministeris o Organismes, en concret, a les seves unitats de RH.

NOTA INFORMATIVA

Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, l'autoritat convocant dictarà resolució en el termini màxim d'un mes, declarant aprovada la llista de persones admeses i excloses, assenyalant-se un termini de deu dies hàbils per esmenar el defecte que hagi motivat l'exclusió o omissió i determinant-se el termini de presentació de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats.

Finalitzat aquest termini, en el cas que s'haguessin produït modificacions, aquestes s'exposaran en els mateixos llocs en què el van ser les relacions inicials.

Les persones aspirants admeses definitivament disposaran d'un termini de vint dies hàbils per presentar la documentació acreditativa dels mèrits que desitgin que se'ls valorin en la fase de concurs, en la forma que es precisi.