Canle do informante

Que é a canle e para que serve

O sistema interno de informacióndo MINTUR, así como a súa estratexia, responden o mandato legal contido na Lei 2/2023, do 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción e dá efecto á Resolución do Subsecretario de Industria, Comercio e Turismo do 13 de xuño de 2023, pola que se aproba a súa creación.

Trátase dunha canle segura que permite a calquera persoa física ou servidor público comunicar información, de forma anónima ou persoal, por escrito ou verbalmente, respecto das accións e omisións que se cometeron nun contexto laboral ou profesional susceptibles de constituír infraccións de Dereito da Unión Europea, nos termos establecidos no artigo 2 da este Lei 2/2023, do 20 de febreiro.

Esta canle incorpora mecanismos que garanten, en todo momento, a confidencialidade e privacidade das comunicacións e ofrece un espazo de comunicación seguro entre o MINTUR e os informantes. Así mesmo, preserva a identidade da persoa que realiza a comunicación, así como a de calquera terceiro mencionado na mesma.

Condicións de funcionamento

Tras o envío da súa comunicación, o sistema interno de información do MINTUR procederá ao seu rexistro e proporcionaralle un usuario e contrasinal co que poderá consultar, en calquera momento, o estado da súa tramitación, así como achegar nova información, sendo responsabilidade do informante a súa conservación coas debidas precaucións de seguridade. A falta de resposta aos requirimentos de información formulados a través desta canle podería supor o arquivo das actuacións.

Así mesmo, antes de formular a comunicación, recoméndase ter en conta os seguintes aspectos:

  • Describa os feitos ou condutas da forma máis detallada, precisa e obxectiva posible.
  • Referencie o período temporal dos feitos para axudar na investigación.
  • Proporcione toda a documentación dispoñible ou indicios obxectivos acerca da situación que se comunica.
  • Non se admitirán comunicacións baseadas en opinións persoais que non veñan acompañadas da suficiente fundamentación, aqueloutras que sexan notoriamente falsas ou que non se atopen dentro do ámbito de aplicación recollido no artigo 2 da Lei 2/2023, do 20 de febreiro.

Comunicacións anónimas

Na formulación da comunicación, o informante poderá facilitar os seus datos identificativos e de contacto ou, se o prefire, tamén poderá presentar unha comunicación de forma anónima, seleccionando dita opción.

Accesos á canle do informante do MINTUR

Acceso electrónico

Para enviar ou consultar o estado dunha comunicación pode facelo a través da Canle do informante do MINTUR.

Así mesmo, pode descargar e consultar neste Manual de Usuario os pasos a seguir para enviar unha comunicación.

Acceso telefónico

A través do teléfono gratuíto 900 876 601 tamén é posible formular unha comunicación.

Acceso postal

Pode facernos chegar as súas comunicacións vía postal á dirección: Pº Castelá nº 160, 5ª planta, despacho 558.