Canal de l'informant

Què és el canal i per a què serveix

El sistema intern d'informació del MINTUR, així com la seva estratègia, responen al mandat legal contingut en la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció i dona efecte a la Resolució del Sotssecretari d'Indústria, Comerç i Turisme de 13 de juny de 2023, per la qual s'aprova la seva creació.

Es tracta d'un canal segur que permet a qualsevol persona física o servidor públic comunicar informació, de manera anònima o personal, per escrit o verbalment, respecte a les accions i omissions que s'haguessin comès en un context laboral o professional susceptibles de constituir infraccions del Dret de la Unió Europea, en els termes establerts en l'article 2 de la dita Llei 2/2023, de 20 de febrer.

Aquest canal incorpora mecanismes que garanteixen, en tot moment, la confidencialitat i privacitat de les comunicacions i ofereix un espai de comunicació segur entre el MINTUR i els informants. Així mateix, preserva la identitat de la persona que realitza la comunicació, així com la de qualsevol tercer que s'hi esmenti.

Condicions de funcionament

Després de l'enviament de la comunicació, el sistema intern d'informació del MINTUR procedirà a registrar-la i proporcionarà a l'informant un usuari i una contrasenya amb els quals podrà consultar, en qualsevol moment, l'estat de la tramitació, així com aportar nova informació, sent responsabilitat de l'informant la seva conservació amb les degudes precaucions de seguretat. La falta de resposta als requeriments d'informació formulats a través d'aquest canal podria suposar l'arxivament de les actuacions.

Així mateix, abans de formular la comunicació, es recomana tenir en compte els següents aspectes:

  • Cal descriure els fets o conductes de la forma més detallada, precisa i objectiva possible.
  • Cal referenciar el període temporal dels fets per ajudar en la recerca.
  • Cal proporcionar tota la documentació disponible o indicis objectius sobre la situació que es comunica.
  • No s'admetran comunicacions basades en opinions personals que no vagin acompanyades de la suficient fonamentació, les que siguin notòriament falses ni les que no es trobin dins de l'àmbit d'aplicació recollit a l'article 2 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

Comunicacions anònimes

En la formulació de la comunicació, l'informant podrà facilitar les seves dades identificatives i de contacte o, si ho prefereix, també podrà presentar una comunicació de manera anònima, seleccionant aquesta opció.

Accessos al canal de l'informant del MINTUR

Accés electrònic

Per enviar o consultar l'estat d'una comunicació es pot fer a través del Canal de l'informant del MINTUR.

Així mateix, es pot descarregar i consultar aquest Manual d'Usuari per conèixer els passos a seguir per enviar una comunicació.

Accés telefònic

A través del telèfon gratuït 900 876 601 també és possible formular una comunicació.

Accés postal

Les comunicacions se'ns poden fer arribar via postal a l'adreça: Pº Castellana nº 160, 5ª planta, despacho 558.