Canal de l'informant

Què és el canal i para què serveix

El sistema interno de información del MINTUR, así como su estrategia, responden al mandato legal contenido en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción y da efecto a la Resolución del Subsecretario de Industria, Comercio y Turismo de 13 de junio de 2023, por la que se aprueba su creación.

Es tracta d'un canal segur/segur que permet a qualsevol persona física o servidor públic comunicar informació, de forma anònima o personal, per escrit o verbalment, respecte a les accions i omissions que s'haguessin comès/fideïcomès en un context laboral o professional susceptibles de constituir infraccions de Dret de la Unió Europea, en els termes establerts en l'article 2 d'aquesta Llei 2/2023, de 20 de febrer.

Aquest canal incorpora mecanismes que garanteixen, a tot moment, la confidencialitat i privadesa de les comunicacions i ofereix un espai de comunicació segur entre el MINTUR i els informants. Així mateix, preserva la identitat de la persona que realitza la comunicació, així com la de qualsevol tercer esmentat en la mateixa.

Condicions de funcionament

Després de l'enviament de la seva comunicació, el sistema intern d'informació del MINTUR procedirà al seu registre i li proporcionarà un usuari i contrasenya amb el qual podrà consultar, a qualsevol moment, l'estat de la seva tramitació, així com aportar nova informació, sent responsabilitat de l'informant la seva conservació amb les degudes precaucions de seguretat. La falta de resposta als requeriments d'informació formulats a través d'aquest canal podria suposar l'arxivament de les actuacions.

Així mateix, abans de formular la comunicació, es recomana tenir en compte els següents aspectes:

  • Descrigui els fets o conductes de la forma més detallada, precisa i objectiva possible.
  • Referenciï el període temporal dels fets per ajudar en la recerca.
  • Proporcioni tota la documentació disponible o indicis objectius sobre la situació que es comunica.
  • No s'admetran comunicacions basades en opinions personals que no vengen acompanyades de la suficient fonamentació, aquelles altres que siguin notòriament falses o que no es trobin dins de l'àmbit d'aplicació recollit en l'article 2 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

Comunicacions anònimes

En la formulació de la comunicació, l'informant podrà facilitar les seves dades identificatives i de contacte o, si ho prefereix, també podrà presentar una comunicació de forma anònima, seleccionant aquesta opció.

Accessos al canal de l'informant del MINTUR

Accés electrònic

Per enviar o consultar l'estat d'una comunicació pot fer-ho a través del Canal de l'informant del MINTUR.

Així mateix, pot descarregar i consultar en aquest Manual d'Usuari els passos a seguir per enviar una comunicació.

Accés telefònic

A través del telèfon gratuït 900 876 601 també és possible formular una comunicació.

Accés postal

Pot fer-nos arribar les seves comunicacions via postal a l'adreça: Pº Castellana nº 160, 5ª planta, despatx 558.