Consultas e preguntas frecuentes sobre Turismo

As respostas ás consultas son orientativas e baséanse na normativa vixente no momento en que a consulta foi exposta

Se nun dos hoteis declarados como servizo esencial pola Orde TMA/277/2020, do 23 de marzo, persoal sanitario contaxiado de Covid-19 solicita aloxamento que debe facer o hotel, tendo en conta que non se trata dun hotel medicalizado nin conta con elementos de protección?

Non é aplicable a Orde TMA/277/2020 a este suposto, pois o médico xa non é un profesional sanitario, senón un paciente, e deberá regresar ao seu domicilio ou ser ingresado nun hospital.

A Orde TMA/277/2020, do 23 de marzo, pola que se declaran servizos esenciais a determinados aloxamentos turísticos e adóptanse disposicións complementarias, prevé no seu artigo 1 a declaración como servizos esenciais dos aloxamentos turísticos recolleitos no anexo, que se manterán pechados ao público en xeral, pero deben permitir o aloxamento daqueles traballadores que deban realizar labores, entre outras, de asistencia sanitaria.

Agora ben, neste caso non se trata xa dun profesional sanitario desempeñando funcións laborais de asistencia sanitaria, senón dun paciente que ou ben debe regresar ao seu domicilio (se non presenta síntomas graves), ou ben debe ser hospitalizado. Por tanto, non pode reservar habitación nin permanecer nun dos hoteis afectados pola citada Orde, salvo que sexa un hotel medicalizado.

Neste caso, convén contactar coa Consellería de Sanidade da Comunidade Autónoma correspondente para tratar este caso.

Unha empresa pública municipal que se encarga da xestión dun hotel municipal, podería acollerse ás axudas aprobadas polo Goberno e todas aquelas que se vaian aprobando sucesivamente como consecuencia do COVID19?

Si, salvo que se prevexan excepcións para ese tipo de empresas. En canto a futuras medidas, haberá que atender á regulación concreta.

No Real Decreto-Lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social da Covid-19, cando se refiren as medidas previstas para empresas, non se realiza unha distinción entre empresa pública e privada. Por tanto, a resposta é afirmativa, a non ser que expresamente néguese ou restrinxa dalgunha maneira esa posibilidade.

Así ocorre no artigo 13.1 do Real Decreto-Lei 7/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes en materia de contratación pública, de saúde e xestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público e en materia tributaria e económica, segundo o cal as empresas públicas non poden acollerse á bonificación das cotas empresariais á Seguridade Social:

“As empresas, excluídas as pertencentes ao sector público, dedicadas a actividades encadradas nos sectores do turismo, así como os do comercio e hostalaría, sempre que se atopen vinculadas ao este sector do turismo, que xeren actividade produtiva nos meses de febreiro, marzo, abril, maio, xuño e que inicien ou manteñan en alta durante os este meses a ocupación dos traballadores con contratos de carácter fixos descontinuo, poderán aplicar unha bonificación nos este meses do 50 por cento das cotas empresariais á Seguridade Social por continxencias comúns, así como polos conceptos de recadación conxunta de Desemprego, FOGASA e Formación Profesional dos este traballadores.”

En calquera caso, achégase a listaxe resumida das medidas recollidas no citado Real Decreto-Lei 8/2020.

Formulario de Contacto

Por favor, rellene el siguiente formulario.