Consultas e preguntas frecuentes sobre Comercio

As respostas ás consultas son orientativas e baséanse na normativa vixente no momento en que a consulta foi exposta

Cómo deben operar en esta nueva Fase inicial o Fase 0 los establecimientos y locales comerciales minoristas que ya estaban abiertos al público desde el inicio del estado de alarma, por permitirlo el artículo 10.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo? Se les permite la modalidad de venta “click and collect”?

Estes establecementos e locais comerciais comerciantes polo miúdo poden seguir abertos ao público en exactamente as mesmas condicións nas que estaban abertos ata agora, é dicir:

 • Exclusivamente para a venda dos seguintes produtos: produtos de alimentación, bebidas, produtos e bens de primeira necesidade, establecementos farmacéuticos, sanitarios, centros ou clínicas veterinarias, ópticas e produtos ortopédicos, produtos hixiénicos, prensa e papelería, combustible para a automoción, estancos, equipos tecnolóxicos e de telecomunicacións, alimentos para animais de compañía, e comercio por internet, telefónico ou correspondencia.

  Neste sentido, non se permite a venda de ningún produto diferente dos mencionados tampouco por medio da modalidade “click & collect”. Esta modalidade non pode asimilarse ao comercio en liña porque comporta necesariamente o desprazamento do comprador, que na situación actual está só permitido para as compras previstas nas excepcións do artigo 10.1 do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo.

 • Garantindo que a permanencia nos establecementos é a estritamente necesaria para que os consumidores poidan realizar a adquisición de alimentos e produtos de primeira necesidade, quedando suspendida a posibilidade de consumo de produtos nos propios establecementos.
 • Controlando que consumidores e empregados manteñan a distancia de seguridade de polo menos un metro e evítense sempre as aglomeracións.
Puede abrir un local comercial en un centro comercial con apertura a la calle si tiene menos de 400 metros cuadrados?

En relación a la reapertura de los establecimientos comerciales en la fase 0, el artículo 1 de la Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, establece que podrá procederse a la reapertura al público de todos los establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales cuya actividad se hubiera suspendido tras la declaración del estado de alarma en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, a excepción de:

 • aquellos que tengan una superficie de más de 400 metros cuadrados,
 • así como de aquellos que tengan carácter de centro comercial o de parque comercial,
 • que se encuentren dentro de los mismos sin acceso directo e independiente desde el exterior.

En este sentido, para que un establecimiento o local comercial de menos de 400 metros cuadrados y que esté ubicado en un centro o parque comercial, pueda proceder a su apertura, el propio local comercial de menos de 400 metros cuadrados debe tener un acceso directo al exterior.

Si un local comercial de más de 400 metros cuadrados limita la superficie abierta al público, podría abrir?

No, en virtud de la Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, no puede abrir al público un establecimiento comercial cuya superficie real de exposición y venta al público sea de más de 400 metros cuadrados.

Un supermercado grande que permaneceu aberto para a venda de alimentos e produtos de primeira necesidade pode limitar a superficie de exposición e venda ao público a 400 metros cadrados e vender outro tipo de produtos?

Non. En virtude da Orde SND/388/2020, do 3 de maio, non pode abrir ao público un establecemento comercial cuxa superficie real de exposición e venda ao público sexa de máis de 400 metros cadrados.

De acordo con o artigo 1.2 da citada orde, os establecementos e locais comerciais comerciantes polo miúdo que xa estaban abertos ao público desde o inicio do estado de alarma, por permitilo o artigo 10.1 do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo poden seguir abertos ao público como ata agora, nas mesmas condicións,  sen que lles sexa de aplicación os requisitos establecidos pola Orde SND/388/2020, do 3 de maio, salvo no que se refire a as  medidas de prevención de riscos para o persoal previstas no artigo 3 da citada orde, que serán de aplicación para todo o persoal que preste servizos nos este establecementos.

Polo que non é posible que un supermercado de máis de 400 metros cadrados venda outro tipo de produtos distintos dos que xa tiña permitido.

Permítese na Fase inicial ou Fase 0 as reparacións a domicilio que non teñan carácter de urxentes ou poidan ser consideradas como de primeira necesidade, tales como a reparación de televisores ou persianas?

As reparacións constitúen un servizo de tipo profesional que non forma parte do comercio comerciante polo miúdo propiamente este. A pesar diso, na regulación contempláronse en ocasións conxuntamente.

Neste sentido, mentres dure o estado de alarma e siga en vigor o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, por efecto das súas sucesivas prórrogas, a interpretación combinada dos artigos 7 e 10 da este norma unicamente permite o desprazamento a domicilios particulares para realizar servizos que á vez supoñen unha actividade comercial de venda de pezas e materiais a condición de que afecten a produtos de primeira necesidade ou veñan determinados por situacións de forza maior ou situación de necesidade, e sirvan para recibir con normalidade bens de primeira necesidade tales como as subministracións de gas, auga, electricidade, e telecomunicacións para garantir a habitabilidade das vivendas.

A Orde SND/340/2020, do 12 de abril, pola que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes nas que exista risco de contaxio pola Covid-19 para persoas non relacionadas coa este actividade, establece no seu artigo único, apartado 3, que se exceptúan da suspensión “os traballos e obras puntuais que se realicen nos inmobles coa finalidade de realizar reparacións urxentes de instalacións e avarías, así como as tarefas de vixilancia”.

Por iso, permanecen suspendidas as actividades menores de asistencia que non presenten estas condicións, incluíndo os servizos de reparacións non urxentes nin de primeira necesidade.

En qué condiciones puede reabrir al público un local o establecimiento comercial minorista y de actividades de servicios profesionales con una superficie de venta inferior a 400 m2?

Según establece en el artículo1 de la Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, podrán reabrir al público a partir del 4 de mayo todos los establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales cuya actividad hubiera sido suspendida tras la declaración del estado de alarma en virtud del artículo 10.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que tengan una superficie de menos de 400 metros cuadrados, no tengan carácter de centro comercial o de parque comercial y comercial no se encuentren dentro de los mismos sin acceso directo e independiente desde el exterior siempre que cumplan los requisitos siguientes:

 • A través dun sistema de cita previa que garanta a permanencia no interior do establecemento ou local nun mesmo momento dun único cliente por cada traballador, sen que se poidan habilitarse zonas de espera no interior dos mesmos.
 • Garantirse a atención individualizada ao cliente coa debida separación física e, no caso de que isto non sexa posible, mediante a instalación de mostradores ou biombos. Neste sentido, o artigo 3.2 da Orde establece que  a distancia entre vendedor ou provedor de servizos e cliente durante todo o proceso de atención ao cliente será de polo menos un metro cando se conte con elementos de protección ou barreiras, ou de aproximadamente dous metros sen estes elementos.
 • Establecéndose un horario de atención preferente para maiores de 65 anos, que deberá facerse coincidir coas franxas horarias para a realización de paseos e actividade física deste colectivo.

Estes establecementos poderán establecer sistemas de recollida no local dos produtos adquiridos, sempre que garantan unha recollida graduada que evite aglomeracións.

Os desprazamentos aos establecementos e locais que poden proceder á súa reapertura poderán efectuarse unicamente dentro do municipio de residencia, salvo que o servizo ou produto non se atope dispoñible no mesmo.

Os establecementos que procedan á reapertura ao público da súa actividade deberán cumprir con todos os requisitos e condicións recollidos no Capítulo I da citada Orde no referente a:

 • Medidas de hixiene que se deberán aplicar nos establecementos e locais.
 • Medidas de prevención de riscos laborais.
 • Medidas de protección e hixiene aplicables aos clientes no interior de establecementos e locais.
De que superficie fálase cando se autoriza na Fase inicial ou Fase Ou a apertura, mediante cita previa, dos establecementos e locais comerciais comerciantes polo miúdo e de actividades de servizos profesionais, excluíndo os centros ou parques comerciais, a condición de que teñan unha superficie inferior a 400m2?
A Orde SND/388/2020, do 3 de maio, que establece esta regulación, refírese a a superficie útil total do establecemento, incluíndo tanto a superficie de venda como a superficie de exposición ao público.
Que medidas de seguridade esixirase ao comercio para a súa reapertura?

As Ordes Ministeriais que regulan a apertura do comercio nas distintas fases de desescalada contemplan algunhas medidas e requisitos a cumprir.

Así, a Orde SND/388/2020, do 3 de maio, contempla medidas de hixiene relativas aos establecementos (art. 2), medidas de prevención de riscos para o persoal (art. 3) e medidas de protección e hixiene aplicables aos clientes (art. 4).

Ademais, publicouse o “Protocolo e guía de boas prácticas dirixidas á actividade comercial en establecemento físico e non sedentario [PDF] [1009.79 kB]”, que foi consensuado e acordado con todo o sector e os principais sindicatos.

Este protocolo configúrase como unha referencia que contén un compendio de medidas de seguridade e serve de guía de boas prácticas, de fácil comprensión para o sector comercial, hei inclúe recomendacións e medidas xerais referidas a prevención xeral, modo de actuar na organización do persoal e en caso de aparecer síntomas, hixiene e protección dos clientes, ofrecendo medidas específicas para o caso de centros comerciais e determinados sectores como o téxtil, xoiarías, libraría, mobles, etc.; así como as condicións que se recomendan nos postos e espazos para a venda ambulante ou non sedentaria.

Durante a Fase Inicial ou Fase Ou, que establecementos poden dispor dun sistema para que os consumidores finais, tras realizar unha compra a distancia (por internet, teléfono ou correspondencia), recollan o produto no establecemento, de acordo con a modalidade “Click and Collect”?

Os establecementos comerciais que, de acordo con o artigo 10.1 do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, poden abrir ao público, para a venda dos produtos esenciais incluídos nesa lista, tamén poden vender os produtos mencionados por calquera medio de comunicación a distancia e organizar un sistema de “click and collect” para a súa entrega ao comprador nos seus locais. Con todo, non poden recorrer á modalidade de “click and collect” para entregar desa maneira ningún produto distinto dos citados, como puidese ser por exemplo unha peza téxtil ou un electrodoméstico, xa que estes bens non se consideran esenciais ou de primeira necesidade.

Desde o 4 de maio, data na que entramos na Fase Inicial ou Fase Ou do Plan para a Transición cara a unha Nova Normalidade, ademais dos mencionados, poden utilizar a modalidade de “click and collect” para entregar calquera produto, todos os establecementos a condición de que teñan unha superficie útil de exposición e venda inferior aos 400 metros cadrados e non se atopen dentro dun centro ou un parque comercial, salvo se tivesen un acceso directo aos seus locais desde o exterior.


En que condicións poden abrir na Fase 1 os mercados que desenvolven a súa actividade ao aire libre ou de venda non sedentaria na vía pública, comunmente denominados mercadillos?
A Orde SND/399/2020, do 9 de maio, para a flexibilización de determinadas restricións de ámbito nacional, establecidas tras a declaración do estado de alarma en aplicación da fase 1 do Plan para a transición cara a unha nova normalidade establece no seu art. 10 .6 a competencia dos Concellos para proceder á reapertura dos mercadillos.
Os requisitos para a esta reapertura son:
- Que o concello o comunique á Consellería de Sanidade das CCAA.
- Que se establezan medidas de distanciamento entre os postos e introdúzanse as medidas necesarias para garantir a seguridade e distancia entre traballadores, clientes e viandantes.
- Que se limite ao 25% o número de postos ou paradas autorizadas, e unha afluencia de persoas inferior a 1/3 do aforo habitual dos recintos nos que os mesmos se celebren, salvo que se amplíe a superficie destinada a este fin, de maneira que se obteña un resultado equivalente en canto a aforo.
- Que se de preferencia aos produtos alimentarios e primeira necesidade á hora de priorizar os postos ou paradas que estarán operativos.
- Que se procure que os clientes non manipulen a mercadoría
Que réxime teñen os postos illados que vendan na vía pública, por exemplo, flores ou churros?
Da mesma maneira, os Concellos exercerán as súas competencias para determinar, no seu caso, en que condicións poden abrir na Fase 1 os postos illados que vendan produtos tales como flores ou churros na vía pública.
Pódese acceder xa ás casas dos clientes para entregar mobles adquiridos a distancia ou en establecementos que teñen permitida a apertura ao público e a súa montaxe posterior?

Trátase de dúas actividades diferentes, aínda que se realicen de forma consecutiva e sexan conexas.

Por unha banda, a entrega a domicilio de produtos adquiridos en liña ou por calquera medio de comunicación a distancia, que se considera servizo esencial en virtude do disposto no art. 10.1 do Real Decreto 463/2020 e cuxa garantía quedou reforzada por medio das diferentes ordes ministeriais do Ministerio de Transportes ditadas en aras a garantir que este servizo a domicilio ligado ao comercio a distancia continuase prestándose durante o estado de alarma.

Por outro, trátase da montaxe da mercadoría, unha vez esta sexa entregada, actividade que se realiza dentro do domicilio.

Para esta última actividade, ha de terse en conta o disposto na Orde SND/340/2020, do 12 de abril, na súa versión consolidada, pola que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes nas que exista risco de contaxio pola Covid-19 para persoas non relacionadas coa este actividade.

Isto implica que a citada montaxe poderase levar a cabo sen inconveniente no caso de que se trate de reparacións urxentes, ademais de calquera outro montaxe que se realice en vivendas non habitadas ou vivendas unifamiliares con acceso directo desde a rúa, e no resto dos casos deberá terse en conta as condicións dispostas pola citada Orde, que son as seguintes e que fundamentalmente implican que non exista contacto cos residentes durante a instalación.

 (…)
2. Exceptúanse desta suspensión as obras referidas no apartado anterior nas que, polo tipo de intervención, polas circunstancias de sectorización do inmoble ou de delimitación de espazos e percorridos de circulación, non se produza interferencia algunha coas persoas non relacionadas coa actividade da obra.
Tamén quedan exceptuadas aquelas obras que se realicen en locais, vivendas ou outras zonas delimitadas do edificio non habitadas, ou ás que non teñan acceso os residentes mentres duren as obras, sempre que se cumpran todas as seguintes condicións:
    a) Limítese a circulación de traballadores e materiais por zonas comúns non sectorizadas, e adóptense todas as medidas oportunas para evitar, durante o desenvolvemento da xornada, o contacto cos veciños do inmoble.
    b) O acceso e saída deses locais, vivendas ou zonas prodúzase ao comezo e á finalización da xornada laboral.
    c) Os traballadores adopten as medidas de prevención e hixiene fronte á Covid-19 indicadas polas autoridades sanitarias.
3. Así mesmo, quedan tamén exceptuados os traballos e obras puntuais que se realicen nos inmobles coa finalidade de realizar reparacións urxentes de instalacións e avarías, así como as tarefas de vixilancia.
4. En todos os casos exceptuados anteriormente, permítese o acceso a zonas non sectorizadas do edificio, para a realización das operacións puntuais de conexión coas redes de servizos do edificio que sexan necesarias para acometer as obras.
Exponse a posibilidade de que establecementos comerciais cunha superficie maior de 400 metros cadrados, poidan acoutar a mesma para que dita superficie de exposición e de venda quede reducida a 400 metros cadrados, co fin de proceder á apertura do establecemento comercial cumprindo os límites de superficie previstos na Orde SND/399/2020, do 9 de maio, para a flexibilización de determinadas restricións de ámbito nacional, establecidas tras a declaración do estado de alarma en aplicación da fase 1 do Plan para a transición cara a unha nova normalidade, para as provincias que se atopan na Fase I e na Orde SND/388/2020, do 3 de maio, pola que se establecen as condicións para a apertura ao público de determinados comercios e servizos, e a apertura de arquivos, así como para a práctica do deporte profesional e federado, con respecto ás provincias en Fase 0.

Ambas as ordes ministeriais ao establecer as condicións de reapertura ao público de establecementos e locais comerciais comerciantes polo miúdo, prevén unha serie de requisitos a cumprir polos mesmos, concretamente que "poderá procederse á reapertura ao público de todos os establecementos e locais comerciais comerciantes polo miúdo e de actividades de servizos profesionais cuxa actividade se suspendeu tras a declaración do estado de alarma en virtude do disposto no artigo 10.1 do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, sempre que teñan unha superficie útil de exposición e venda igual ou inferior a 400 metros cadrados, con excepción daqueles que se atopen dentro de parques ou centros comerciais sen acceso directo e independente desde o exterior".

Por tanto, ambas as ordes ministeriais son claras respecto diso, non é posible acoutar a superficie real do establecemento co fin de restrinxila ata os 400 metros cadrados e así cumprir cos requisitos esixidos, xa que as normas mencionadas refírense a os establecementos comerciais que teñan unha superficie útil de exposición e venda igual ou inferior a 400 metros cadrados. De feito, a intención da norma non é permitir a posibilidade de reducir a superficie de establecementos que contan cunha maior dimensión, se non unicamente permitir a apertura daqueles que teñen unha superficie real igual ou inferior a 400 metros cadrados, independentemente de que se atopen distribuídos nunha ou máis plantas.

Un establecemento tipo "bazar" con superficie de máis de 400 m2 non podería abrir con carácter xeral na Fase I. Pero, pode abrir para vender unicamente os produtos autorizados polo art. 10.1 do Decreto (papelería, comida de animais e produtos de limpeza)?

A Orde SND/399/2020, do 9 de maio, para a flexibilización de determinadas restricións de ámbito nacional establecidas tras a declaración do estado de alarma en aplicación da fase 1 do Plan para a transición cara a unha nova normalidade, no seu artigo 10.1 establece que poderá procederse á reapertura ao público de todos os establecementos e locais comerciais comerciantes polo miúdo e de actividades de servizos profesionais, cuxa actividade se suspendeu tras a declaración do estado de alarma en virtude do disposto no artigo 10.1 do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada pola Covid-19, sempre que teñan unha superficie útil de exposición e venda igual ou inferior a 400 metros cadrados, con excepción daqueles que se atopen dentro de parques ou centros comerciais sen acceso directo e independente desde o exterior, sempre que cumpran todos os requisitos que a seguir dita norma esixe.

Por outra banda, o punto 2 do este artigo sinala:

O disposto neste capítulo, fóra das medidas de seguridade e hixiene que se prevén nos artigos 4, 11 e 12, non será de aplicación aos establecementos e locais comerciais comerciantes polo miúdo que xa estaban abertos ao público de acordo con o artigo 10.1 do Real Decreto-Lei 463/2020, do 14 de marzo, os cales poderán continuar abertos, podendo ampliar a superficie útil de exposición e venda ata 400 metros cadrados, para a venda de produtos autorizados no este artigo 10.1 ou outros distintos.

Consecuentemente, na fase 1 do proceso de desescalada no que nos achamos, poden abrir todos os establecementos comerciais, sen restricións de produto pero cuxa superficie sexa igual ou inferior a 400m2, que non sexan centros ou parques comerciais e non se achen dentro dun deles sen acceso directo desde o exterior.

En relación cos establecementos que xa estaban abertos en virtude do art. 10.1 do RDL 463/2020, e que unicamente podían vender os produtos que este artigo autorizaba, agora, tal como indica o apartado 2 do art. 10 da Orde SND/399/2020, poden vender todos os seus produtos e, no seu caso, ampliar a superficie útil e venda de exposición ata 400m2, seguindo as medidas de seguridade e hixiene que lles son esixibles.

En conclusión, un establecemento tipo "bazar" con superficie de máis de 400 m2, poden continuar vendendo os produtos esenciais mencionados no art.10.1 do RD 463/2020, e adicionalmente, tras o disposto pola OM 399/2020, naqueles municipios que pasasen a fase 1, poderá ampliar a superficie de exposición e venda ata 400 metros, e incluír nesta superficie adicional outro tipo de produtos, distintos dos esenciais.

En que condicións pódese prestar o servizo de recollida en tenda (click&collect, click&car) nas Fases 0 e I para produtos adquiridos a través das modalidades de compra a distancia telefónica ou en liña?

En fase 0, ningún establecemento de máis de 400 metros cadrados pode utilizar sistemas de click and collect, coa única excepción daqueles dedicados á venda de produtos esenciais das listaxes no 10.1 do Real Decreto 463/2020 e unicamente para os produtos que se detallan no este artigo.

En fase 1, segundo o disposto no art. 10.4 da Orde SND 399/2020, do 9 de marzo, poden establecer sistemas de recollida en tenda:

 • os establecementos cunha superficie de exposición e venda ao público inferior ou igual a 400 metros cadrados, independentemente do produto comercializado.
 • os establecementos que comercializan produtos esenciais das listaxes no art. 10.1 do RD 463/2020.  Ademais, ha de terse en conta que de acordo con o art.10.2 Orde SND/399/2020 estes establecementos teñen posibilidade de habilitar espazo adicional, para a venda de produtos esenciais ou de calquera outro produto e Poderán realizar click and collect tamén de todos produtos que inclúan na mesma.
 • Viveiros, centros de xardinaría e concesionarios (artigo 10.3 Orde SND/399/2020).

En todos os casos e en todas as fases, debe garantirse unha recollida graduada que evite aglomeracións en interior do local ou o seu acceso (artigo 10.4 Orde SND 399/2020).

Como se calcula o aforo?
O aforo ou ocupación dun establecemento aparece na licenza de edificación que concede o concello do municipio no que se atope situado o establecemento. En particular, o aforo que apareza na licenza debeu calcularse conforme ás densidades establecidas para cada uso e dependencia no Documento Básico de Seguridade en caso de Incendio do Código Técnico da Edificación (Real Decreto 314/2006, do 17 de marzo, polo que se aproba o Código Técnico da Edificación).
En que condicións poden desenvolver a súa actividade os talleres de mantemento e reparación de automóbiles na fase I do Plan para a transición cara a unha nova normalidade?

A actividade de prestación de servizos dos talleres de reparación e mantemento de vehículos na fase I do Plan para a transición cara a unha nova normalidade continuarase desenvolvendo cos seguintes matices:

 • A actividade de taller continuará prestándose aínda que seguirá sendo conveniente acudir aos mesmos con cita previa para unha mellor organización e xestión da afluencia de clientes e do traballo a realizar. A tales efectos habilitarase unha zona de recepción e espera independente do espazo físico do taller. No exercicio desta actividade na fase I non lles é aplicable a limitación dos 400 m2.
 • Respecto da actividade de tenda de recambios e accesorios, poderán renovar a venda polo miúdo (ata agora suspendida) de pezas de recambio, accesorios ou calquera outro produto obxecto da súa actividade, sempre que a superficie útil de exposición e venda ao público non sexa superior a 400 m2 e non se atope situada nun centro ou parque comercial sen acceso independente desde o exterior (artigo 10.1 da Orde SND/399/2020, do 9 de maio)
 • Non se poderán prestar servizos de restauración en bares ou cafetarías dos talleres (no caso de que os houbese) salvo que dispoñan de terraza e cúmpranse coas medidas establecidas para a hostalaría e restauración no Capítulo IV da Orde SND/399/2020 (aforo do 50%, mesas de 10 persoas máximo…)
 • No desempeño da súa actividade observaranse as medidas de protección e hixiene previstas nos artigos 4, 11 e 12 da Orde SND/399/2020 que son de aplicación xeral para todos os establecementos comerciais comerciantes polo miúdo e de prestación de servizos asimilados con apertura ao público.
 • A Secretaría de Estado de Comercio elaborouse un documento de axuda co Protocolo e a Guía de Boas Prácticas dirixidas á actividade comercial en establecemento físico.
 • Complementariamente, sería recomendable observar as medidas consideradas en     a guía de actuación en materia de prevención para os talleres de mantemento e reparación de automóbiles, elaborada polas principais asociacións do sector en consenso cos sindicatos maioritarios.

El artículo 13.5 de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, establece la prohibición de poner a disposición de los clientes productos de prueba no destinados a la venta como cosméticos, productos de perfumería, y similares que impliquen manipulación directa por sucesivos clientes.

Las tiendas de telecomunicaciones pueden poner a disposición de los clientes terminales móviles o productos asimilados para su uso?

A este respecto, hay que tener en cuenta, que la prohibición se refiere exclusivamente a productos de prueba no destinados a la venta, que se trata de una prohibición para productos asimilados a cosméticos o perfumería, o cualquier otro que pueda producir un contacto similar por parte del cliente al que se produce con estos productos.

En cualquier caso, debe evitarse todo tipo de manipulación por parte de clientes que no sea esencial para la compra, y en aquellos casos en los que sea esencial la prueba del producto para proceder a la compra, se deben cumplir con los protocolos de higiene previstos en la norma, procediendo a una limpieza exhaustiva del producto cuando sea manipulado por algún cliente con los productos de desinfección recomendados por los protocolos del Ministerio de Sanidad. 

El PROTOCOLO Y GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DIRIGIDAS A LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN ESTABLECIMIENTO FÍSICO Y NO SEDENTARIO publicado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y por el Ministerio de Sanidad, incluye entre las medidas higiénico sanitarias la desactivación de directorios digitales y soportes en pantallas táctiles interactivas y limpieza y desinfección continua aun estando desactivadas, salvo en los casos en que estas tengan por finalidad la gestión de turnos, en cuyo caso deberá extremarse la limpieza.
No se podrán colocar en los establecimientos comerciales productos de telecomunicaciones para uso y prueba de los clientes sin supervisión de un vendedor que de manera permanente pueda proceder a su desinfección inmediata tras la manipulación por parte de algún cliente.

Poden abrir os establecementos comerciais situados dentro das estacións de autobús/ tren?

Nestes momentos, tras a publicación da Orde SND/414/2020 do 16 de maio, para a flexibilización de determinadas restricións de ámbito nacional  establecidas tras a declaración do estado de alarma en aplicación da fase 2 do plan para a transición cara a unha nova normalidade, mediante a que se modifican tanto a Orde SND/388/2020 do 3 de maio, así como a Orde SND/399/2020, do 9 de maio, temos que a reapertura dos establecementos comerciais cuxa actividade quedou en suspenso en virtude do disposto polo art.10 do Real Decreto 463/2020 do 14 de marzo, polo que se declarou o estado de alarma, para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID 19, naqueles territorios que se atopen en fase 0 e 1, vén condicionada polo disposto no artigo 10 da Orde SND/399/2020, do 9 de maio.

Este artigo establece que poderá procederse á reapertura ao público de todos os establecementos e locais comerciais comerciantes polo miúdo e de actividades de servizos profesionais, sempre que teñan unha superficie útil de exposición e venda igual ou inferior a 400 metros cadrados, podendo, no caso de superar este límite, acoutar o espazo que se reabra ao público axustándose a este limiar, sempre que cumpran todos os requisitos seguintes:

a) Que se reduza ao trinta por cento o aforo total nos locais comerciais. No caso de establecementos distribuídos en varias plantas, a presenza de clientes en cada unha delas deberá gardar esta mesma proporción. En calquera caso, deberase garantir unha distancia mínima de dous metros entre clientes. Nos locais comerciais nos que non sexa posible manter dita distancia, permitirase unicamente a permanencia dentro do local dun cliente.

b) Que se estableza un horario de atención con servizo prioritario para maiores de 65 anos.

c) Que cumpran adicionalmente coas medidas que se recollen no capítulo 2 da citada Orde.

No caso de establecementos e locais comerciais que se atopen dentro de parques ou centros comerciais, poderán proceder á súa reapertura ao público sempre que teñan unha superficie útil de exposición e venda ao público igual ou inferior a 400 metros cadrados ou acouten a mesma a este limiar, e conten con acceso directo e independente desde o exterior do centro ou parque comercial.

Para as actividades comerciais, desenvolvidas dentro dos espazos, aos que se refire a pregunta, teriamos que establecer a seguinte discriminación:

 • Se se trata de establecementos e actividades cuxa apertura estaba permitida polo art. 10.1 do RD 463/2020, do 14 de marzo, poderán continuar coa súa actividade nos mesmos termos nos que viñan realizándoa, pero debendo cumprir cos requisitos de salubridade e hixiene que lles resultan esixibles de acordo con o establecido nas ordes SND/388/2020, do 3 de maio e SND/399/2020 do 9 de maio: máscaras, distancia de seguridade…
 • Se se trata do resto de establecementos e actividades, dado que pola súa localización son moi asimilables a un centro comercial, aplicaráselles o mesmo réxime e, salvo que teñan acceso directo desde o exterior, non poderán renovar a súa actividade ata a fase 2, na que se permite a reapertura deste tipo de establecementos, cumprindo os requisitos que para dita fase prevense.

Formulario de Contacto

Por favor, rellene el siguiente formulario.