Consultes i preguntes freqüents sobre Comerç

Les respostes a les consultes són orientatives i es basen en la normativa vigent al moment en què la consulta va ser plantejada

Com han d'operar en aquesta nova Fase inicial o Fase 0 els establiments i locals comercials detallistes que ja estaven oberts al públic des de l'inici de l'estat d'alarma, per permetre-ho l'article 10.1 del Reial decret 463/2020, de 14 de març? Se'ls permet la modalitat de venda “clic and collect”?

Aquests establiments i locals comercials detallistes poden seguir oberts al públic en exactament les mateixes condicions en les quals estaven oberts fins ara, és a dir:

 • Exclusivament per a la venda dels següents productes: productes d'alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, sanitaris, centres o clíniques veterinàries, òptiques i productes ortopédicos, productes higiènics, premsa i papereria, combustible per a l'automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, i comerç per internet, telefònic o correspondència.

  En aquest sentit, no es permet la venda de cap producte diferent dels esmentats tampoc per mitjà de la modalitat “clic & collect”. Aquesta modalitat no pot assimilar-se al comerç en línia perquè comporta necessàriament el desplaçament del comprador, que en la situació actual està solament permès per a les compres previstes en les excepcions de l'article 10.1 del Reial decret 463/2020, de 14 de març.

 • Garantint que la permanència en els establiments és l'estrictament necessària perquè els consumidors puguin realitzar l'adquisició d'aliments i productes de primera necessitat, quedant suspesa la possibilitat de consum de productes en els propis establiments.
 • Controlant que consumidors i empleats mantinguin la distància de seguretat d'almenys un metro i s'evitin sempre les aglomeracions.
Pot obrir un local comercial en un centre comercial amb obertura al carrer si té menys de 400 metros quadrats?

En relació a la reobertura dels establiments comercials en la fase 0, l'article 1 de l'Ordre SND/388/2020, de 3 demaig , estableix que podrà procedir-se a la reobertura al públic de tots els establiments i locals comercials minoristes i d'activitats de serveis professionals l'activitat dels quals s'hagués suspès després de la declaració de l'estat d'alarma en virtut del que es disposa en l'article 10.1 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, a excepció de:

 • aquells que tinguin una superfície de més de 400 metros quadrats,
 • així com d'aquells que tinguin caràcter de centre comercial o de parc comercial,
 • que es trobin dins dels mateixos sense accés directe i independent des de l'exterior.

En aquest sentit, perquè un establiment o local comercial de menys de 400 metros quadrats i que estigui situat en un centre o parc comercial, pugui procedir a la seva obertura, el propi local comercial de menys de 400 metros quadrats ha de tenir un accés directe a l'exterior.

Si un local comercial de més de 400 metros quadrats limita la superfície oberta al públic, podria obrir?

No, en virtut de l'Ordre SND/388/2020, de 3 demaig , no pot obrir al públic un establiment comercial la superfície real del qual d'exposició i venda al públic sigui de més de 400 metros quadrats.

Un supermercat gran que ha romàs obert per a la venda d'aliments i productes de primera necessitat pot limitar la superfície d'exposició i venda al públic a 400 metros quadrats i vendre un altre tipus de productes?

No. En virtut de l'Ordre SND/388/2020, de 3 demaig , no pot obrir al públic un establiment comercial la superfície real del qual d'exposició i venda al públic sigui de més de 400 metros quadrats.

D'acord amb l'article 1.2 de la citada ordre, els establiments i locals comercials detallistes que ja estaven oberts al públic des de l'inici de l'estat d'alarma, per permetre-ho l'article 10.1 del Reial decret 463/2020, de 14 de març poden seguir oberts al públic com fins ara, en les mateixes condicions,  sense que els sigui aplicable els requisits establerts per l'Ordre SND/388/2020, de 3 demaig , excepte en el que es refereix a les  mesures de prevenció de riscos per al personal previstes en l'article 3 de la citada ordre, que seran aplicable per a tot el personal que presti serveis en aquests establiments.

Pel que no és possible que un supermercat de més de 400 metros quadrats embena un altre tipus de productes diferents dels quals ja tenia permès.

Es permet en la Fase inicial o Fase 0 les reparacions a domicili que no tinguin caràcter d'urgents o puguin ser considerades com de primera necessitat, tals com la reparació de televisors o persianes?

Les reparacions constitueixen un servei de tipus professional que no forma part del comerç minorista pròpiament dit. Malgrat això, en la regulació s'han contemplat en ocasions conjuntament.

En aquest sentit, mentre duri l'estat d'alarma i segueixi en vigor el Reial decret 463/2020, de 14 de març, per efecte de les seves successives pròrrogues, la interpretació combinada dels articles 7 i 10 d'aquesta norma únicament permet el desplaçament a domicilis particulars per realitzar serveis que alhora suposen una activitat comercial de venda de peces i materials sempre que afectin a productes de primera necessitat o vengen determinats per situacions de força major o situació de necessitat, i serveixin per rebre amb normalitat béns de primera necessitat tals com els subministraments de gas, aigua, electricitat, i telecomunicacions per garantir l'habitabilitat dels habitatges.

L'Ordre SND/340/2020, de 12 d'abril, per la qual se suspenen determinades activitats relacionades amb obres d'intervenció en edificis existents en les quals existeixi risc de contagi pel Covid-19 per a persones no relacionades amb aquesta activitat, estableix en el seu article únic, apartat 3, que s'exceptuen de la suspensió “els treballs i obres puntuals que es realitzin en els immobles amb la finalitat de realitzar reparacions urgents d'instal·lacions i avaries, així com les tasques de vigilància”.

Per això, romanen suspeses les activitats menors d'assistència que no presentin aquestes condicions, incloent els serveis de reparacions no urgents ni de primera necessitat.

En quines condicions pot reobrir al públic un local o establiment comercial minorista i d'activitats de serveis professionals amb una superfície de venda inferior a 400 m2?

Segons estableix en l'article 1 de l'Ordre SND/388/2020, de 3 demaig , podran reobrir al públic a partir del 4 de maig tots els establiments i locals comercials minoristes i d'activitats de serveis professionals l'activitat dels quals hagués estat suspesa després de la declaració de l'estat d'alarma en virtut de l'article 10.1 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, que tinguin una superfície de menys de 400 metros quadrats, no tinguin caràcter de centre comercial o de parc comercial i comercial no es trobin dins dels mateixos sense accés directe i independent des de l'exterior sempre que compleixin els requisits següents:

 • A través d'un sistema de cita prèvia que garanteixi la permanència a l'interior de l'establiment o local en un mateix moment d'un únic client per cada treballador, sense que es puguin habilitar-se zones d'espera a l'interior dels mateixos.
 • Garantir-se l'atenció individualitzada al client amb la deguda separació física i, en cas que això no sigui possible, mitjançant la instal·lació de mostradors o mampares. En aquest sentit, l'article 3.2 de l'Ordre estableix que  la distància entre venedor o proveïdor de serveis i client durant tot el procés d'atenció al client serà d'almenys un metro quan es compti amb elements de protecció o barreres, o d'aproximadament dos metros sense aquests elements.
 • Establint-se un horari d'atenció preferent per a majors de 65 anys, que haurà de fer-se coincidir amb les franges horàries per a la realització de passejos i activitat física d'aquest col·lectiu.

Aquests establiments podran establir sistemes de recollida en el local dels productes adquirits, sempre que garanteixin una recollida escalonada que eviti aglomeracions.

Els desplaçaments als establiments i locals que poden procedir a la seva reobertura podran efectuar-se únicament dins del municipi de residència, tret que el servei o producte no es trobi disponible en el mateix.

Els establiments que procedeixin a la reobertura al públic de la seva activitat hauran de complir amb tots els requisits i condicions recollits en el Capítol I de la citada Ordre referent a:

 • Mesures d'higiene que s'hauran d'aplicar en els establiments i locals.
 • Mesures de prevenció de riscos laborals.
 • Mesures de protecció i higiene aplicables als clients a l'interior d'establiments i locals.
De qué superficie se habla cuando se autoriza en la Fase inicial o Fase O la apertura, mediante cita previa, de los establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales, excluyendo los centros o parques comerciales, siempre y cuando tengan una superficie inferior a 400m2?
La Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, que establece esta regulación, se refiere a la superficie útil total del establecimiento, incluyendo tanto la superficie de venta como la superficie de exposición al público.
Quines mesures de seguretat s'exigirà al comerç per a la seva reobertura?

Les Ordres Ministerials que regulen l'obertura del comerç en les diferents fases de desescalada contemplen algunes mesures i requisits a complir.

Així, l'Ordre SND/388/2020, de 3 demaig , contempla mesures d'higiene relatives als establiments (art. 2), mesures de prevenció de riscos per al personal (art. 3) i mesures de protecció i higiene aplicables als clients (art. 4).

A més, s'ha publicat el “Protocol i guia de bones pràctiques dirigides a l'activitat comercial en establiment físic i no sedentari [PDF] [1009.79 kB]”, que ha estat consensuat i acordat amb tot el sector i els principals sindicats.

Aquest protocol es configura com una referència que conté un compendio de mesures de seguretat i serveix de guia de bones pràctiques, de fàcil comprensió per al sector comercial, he inclou recomanacions i mesures generals referides a prevenció general, manera d'actuar en l'organització del personal i en cas d'aparèixer símptomes, higiene i protecció dels clients, oferint mesures específiques per al cas de centres comercials i determinats sectors com el tèxtil, joieries, llibreria, mobles, etc; així com les condicions que es recomanen en els llocs i espais per a la venda ambulant o no sedentària.

Durant la Fase Inicial o Fase O, quins establiments poden disposar d'un sistema perquè els consumidors finals, després de realitzar una compra a distància (per internet, telèfon o correspondència), recullin el producte en l'establiment, d'acord amb la modalitat “Clic and Collect”?

Els establiments comercials que, d'acord amb l'article 10.1 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, poden obrir al públic, per a la venda dels productes essencials inclosos en aquesta llista, també poden vendre els productes esmentats per qualsevol mitjà de comunicació a distància i organitzar un sistema de “clic and collect” per a la seva entrega al comprador en els seus locals. No obstant això, no poden recórrer a la modalitat de “clic and collect” per lliurar d'aquesta manera cap producte diferent dels citats, com pogués ser per exemple una peça tèxtil o un electrodomèstic, ja que aquests béns no es consideren essencials o de primera necessitat.

Des del 4 de maig, data en la qual entrem en la Fase Inicial o Fase O del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, a més dels esmentats, poden utilitzar la modalitat de “clic and collect” per lliurar qualsevol producte, tots els establiments sempre que tinguin una superfície útil d'exposició i venda inferior als 400 metros quadrats i no es trobin dins d'un centre o un parc comercial, excepte si tinguessin un accés directe als seus locals des de l'exterior.

En qué condiciones pueden abrir en la Fase 1 los mercados que desarrollan su actividad al aire libre o de venta no sedentaria en la vía pública, comúnmente denominados mercadillos?
La Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad establece en su art. 10 .6 la competencia de los Ayuntamientos para proceder a la reapertura de los mercadillos.Los requisitos para la esta reapertura son:- Que el ayuntamiento lo comunique a la Consejería de Sanidad de la CCAA.- Que se establezcan medidas de distanciamiento entre los puestos y se introduzcan las medidas necesarias para garantizar la seguridad y distancia entre trabajadores, clientes y viandantes. - Que se limite al 25% el número de puestos o paradas autorizadas, y una afluencia de personas inferior a 1/3 del aforo habitual de los recintos en los que los mismos se celebren, salvo que se amplíe la superficie destinada a este fin, de manera que se obtenga un resultado equivalente en cuanto a aforo. - Que se de preferencia a los productos alimentarios y primera necesidad a la hora de priorizar los puestos o paradas que estarán operativos. - Que se procure que los clientes no manipulen la mercancía
Quin règim tenen els llocs aïllats que embenen en la via pública, per exemple, flors o xurros?
De la mateixa manera, els Ajuntaments exerciran les seves competències per determinar, si escau, en quines condicions poden obrir en la Fase 1 els llocs aïllats que embenen productes tals com a flors o xurros en la via pública.
Es pot accedir ja a les cases dels clients per lliurar mobles adquirits a distància o en establiments que tenen permesa l'obertura al públic i el seu muntatge posterior?

Es tracta de dues activitats diferents, encara que es realitzin de forma consecutiva i siguin connexes.

D'una banda, l'entrega a domicili de productes adquirits online o per qualsevol mitjà de comunicació a distància, que es considera servei essencial en virtut del que es disposa en l'art. 10.1 del Reial decret 463/2020 i la garantia del qual ha quedat reforçada per mitjà de les diferents ordres ministerials del Ministeri de Transports dictades en llaures a garantir que aquest servei a domicili lligat al comerç a distància continués prestant-se durant l'estat d'alarma.

Per un altre, es tracta del muntatge de la mercaderia, una vegada aquesta sigui lliurada, activitat que es realitza dins del domicili.

Per a aquesta última activitat, ha de tenir-se en compte el que es disposa en l'Ordre SND/340/2020, de 12 d'abril, en la seva versió consolidada, per la qual se suspenen determinades activitats relacionades amb obres d'intervenció en edificis existents en les quals existeixi risc de contagi pel Covid-19 per a persones no relacionades amb aquesta activitat.

Això implica que el citat muntatge es podrà dur a terme sense inconvenient en cas que es tracti de reparacions urgents, a més de qualsevol altre muntatge que es realitzi en habitatges no habitats o habitatges unifamiliars amb accés directe des del carrer, i en la resta dels casos haurà de tenir-se en compte les condicions disposades per la citada Ordre, que són les següents i que fonamentalment impliquen que no existeixi contacte amb els residents durant la instal·lació.

 (…)2. S'exceptuen d'aquesta suspensió les obres referides a l'apartat anterior en les quals, pel tipus d'intervenció, per les circumstàncies de sectorización de l'immoble o de delimitació d'espais i recorreguts de circulació, no es produeixi interferència alguna amb les persones no relacionades amb l'activitat de l'obra.També queden exceptuades aquelles obres que es realitzin en locals, habitatges o altres zones delimitades de l'edifici no habitades, o a les quals no tinguin accés els residents mentre durin les obres, sempre que es compleixin totes les següents condicions:     a) Es limiti la circulació de treballadors i materials per zones comunes no sectorizadas, i s'adoptin totes les mesures oportunes per evitar, durant el desenvolupament de la jornada, el contacte amb els veïns de l'immoble.     b) L'accés i sortida d'aquests locals, habitatges o zones es produeixi a l'inici i a la finalització de la jornada laboral.     c) Els treballadors adoptin les mesures de prevenció i higiene enfront del Covid-19 indicades per les autoritats sanitàries.3. Així mateix, queden també exceptuats els treballs i obres puntuals que es realitzin en els immobles amb la finalitat de realitzar reparacions urgents d'instal·lacions i avaries, així com les tasques de vigilància.4. En tots els casos exceptuats anteriorment, es permet l'accés a zones no sectorizadas de l'edifici, per a la realització de les operacions puntuals de connexió amb les xarxes de serveis de l'edifici que siguin necessàries per escometre les obres.
Es planteja la possibilitat que establiments comercials amb una superfície major de 400 metros quadrats, puguin fitar la mateixa perquè aquesta superfície d'exposició i de venda quedi reduïda a 400 metros quadrats, amb la finalitat de procedir a l'obertura de l'establiment comercial complint els límits de superfície prevists en l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, per a les províncies que es troben en la Fase I i en l'Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual s'estableixen les condicions per a l'obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l'obertura d'arxius, així com per a la pràctica de l'esport professional i federat, pel que fa a les províncies en Fase 0.

Ambdues ordres ministerials en establir les condicions de reobertura al públic d'establiments i locals comercials minoristes, preveuen una sèrie de requisits a complir pels mateixos, concretament que "podrà procedir-se a la reobertura al públic de tots els establiments i locals comercials minoristes i d'activitats de serveis professionals l'activitat dels quals s'hagués suspès després de la declaració de l'estat d'alarma en virtut del que es disposa en l'article 10.1 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, sempre que tinguin una superfície útil d'exposició i venda igual o inferior a 400 metros quadrats, a excepció d'aquells que es trobin dins de parcs o centres comercials sense accés directe i independent des de l'exterior".

Per tant, ambdues ordres ministerials són clares sobre este tema, no és possible fitar la superfície real de l'establiment amb la finalitat de restringir-la fins als 400 metros quadrats i així complir amb els requisits exigits, ja que les normes esmentades es refereixen als establiments comercials que tinguin una superfície útil d'exposició i venda igual o inferior a 400 metros quadrats. De fet, la intenció de la norma no és permetre la possibilitat de reduir la superfície d'establiments que compten amb una major dimensió, si no únicament permetre l'obertura d'aquells que tenen una superfície real igual o inferior a 400 metros quadrats, independentment que es trobin distribuïts en una o més plantes.

Un establiment tipus "basar" amb superfície de més de 400 m2 no podria obrir amb caràcter general en la Fase I. Però, pot obrir per vendre únicament els productes autoritzats per l'art. 10.1 del Decret (papereria, menjar d'animals i productes de neteja)?

L'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, en el seu article 10.1 estableix que podrà procedir-se a la reobertura al públic de tots els establiments i locals comercials minoristes i d'activitats de serveis professionals, l'activitat dels quals s'hagués suspès després de la declaració de l'estat d'alarma en virtut del que es disposa en l'article 10.1 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, sempre que tinguin una superfície útil d'exposició i venda igual o inferior a 400 metros quadrats, a excepció d'aquells que es trobin dins de parcs o centres comercials sense accés directe i independent des de l'exterior, sempre que compleixin tots els requisits que a continuació aquesta norma exigeix.

D'altra banda, el punt 2 d'aquest article assenyala:

El que es disposa en aquest capítol, a excepció de les mesures de seguretat i higiene que es preveuen en els articles 4, 11 i 12, no serà aplicable als establiments i locals comercials detallistes que ja estaven oberts al públic d'acord amb l'article 10.1 del Reial decret-Llei 463/2020, de 14 de març, els quals podran continuar oberts, podent ampliar la superfície útil d'exposició i venda fins a 400 metros quadrats, per a la venda de productes autoritzats en aquest article 10.1 o altres diferents.

Conseqüentment, en la fase 1 del procés de desescalada en el qual ens trobem, poden obrir tots els establiments comercials, sense restriccions de producte però la superfície del qual sigui igual o inferior a 400m2, que no siguin centres o parcs comercials i no es trobin dins d'un d'ells sense accés directe des de l'exterior.

En relació amb els establiments que ja estaven oberts en virtut de l'art. 10.1 del RDL 463/2020, i que únicament podien vendre els productes que aquest article autoritzava, ara, tal com indica l'apartat 2 de l'art. 10 de l'Ordre SND/399/2020, poden vendre tots els seus productes i, si escau, ampliar la superfície útil i venda d'exposició fins a 400m2, seguint les mesures de seguretat i higiene que els són exigibles.

En conclusió, un establiment tipus "basar" amb superfície de més de 400 m2, poden continuar venent els productes essencials esmentats en l'art.10.1 del RD 463/2020, i addicionalment, després del que es disposa per l'OM 399/2020, en aquells municipis que hagin passat a fase 1, podrà ampliar la superfície d'exposició i venda fins a 400 metros, i incloure en aquesta superfície addicional un altre tipus de productes, diferents dels essencials.

En quines condicions es pot prestar el servei de recollida en botiga (clic&collect, clic&car) en la Fases 0 i I per a productes adquirits a través de les modalitats de compra a distància telefònica o online?

En fase 0, cap establiment de més de 400 metros quadrats pot utilitzar sistemes de clic and collect, amb l'única excepció d'aquells dedicats a la venda de productes essencials dels llistats en el 10.1 del Reial decret 463/2020 i únicament per als productes que es detallen en aquest article.

En fase 1, segons el que es disposa en l'art. 10.4 de l'Ordre SND 399/2020, de 9 de març, poden establir sistemes de recollida en botiga:

 • els establiments amb una superfície d'exposició i venda al públic inferior o igual a 400 metros quadrats, independentment del producte comercialitzat.
 • els establiments que comercialitzen productes essencials dels llistats en l'art. 10.1 del RD 463/2020.  A més, ha de tenir-se en compte que d'acord amb l'art.10.2 Ordre SND/399/2020 aquests establiments tenen possibilitat d'habilitar espai addicional, per a la venda de productes essencials o de qualsevol altre producte i Podran realitzar clic and collect també de tots productes que incloguin en la mateixa.
 • Vivers, centres de jardineria i concessionaris (article 10.3 Ordre SND/399/2020).

En tots els casos i en totes les fases, ha de garantir-se una recollida escalonada que eviti aglomeracions en interior del local o el seu accés (article 10.4 Ordre SND 399/2020).

Com es calcula l'aforament?
L'aforament o ocupació d'un establiment apareix en la llicència d'edificació que concedeix l'ajuntament del municipi en el qual es trobi situat l'establiment. En particular, l'aforament que aparegui en la llicència ha hagut de calcular-se conforme a les densitats establertes per a cada ús i dependència en el Document Bàsic de Seguretat en cas d'Incendi del Codi Tècnic de l'Edificació (Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació).
En quines condicions poden desenvolupar la seva activitat els tallers de manteniment i reparació d'automòbils en la fase I del Pla per a la transició cap a una nova normalitat?

L'activitat de prestació de serveis dels tallers de reparació i manteniment de vehicles en la fase I del Pla per a la transició cap a una nova normalitat es continuarà desenvolupant amb els següents matisos:

 • L'activitat de taller continuarà prestant-se encara que seguirà sent convenient acudir als mateixos amb cita prèvia per a una millor organització i gestió de l'afluència de clients i del treball a realitzar. A tals efectes s'habilitarà una zona de recepció i espera independent de l'espai físic del taller. En l'exercici d'aquesta activitat en la fase I no els és aplicable la limitació dels 400 m2.
 • Respecte de l'activitat de botiga de recanvis i accessoris, podran reprendre la venda al detall (fins ara suspesa) de peces de recanvi, accessoris o qualsevol altre producte objecto de la seva activitat, sempre que la superfície útil d'exposició i venda al públic no sigui superior a 400 m2 i no es trobi situada en un centre o parc comercial sense accés independent des de l'exterior (article 10.1 de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig)
 • No es podran prestar serveis de restauració en bars o cafeteries dels tallers (en cas que els hi hagués) tret que disposin de terrassa i es compleixin amb les mesures establertes per a l'hostaleria i restauració en el Capítol IV de l'Ordre SND/399/2020 (aforament del 50%, taules de 10 persones màxim…)
 • En l'acompliment de la seva activitat s'observaran les mesures de protecció i higiene previstes en els articles 4, 11 i 12 de l'Ordre SND/399/2020 que són d'aplicació general per a tots els establiments comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats amb obertura al públic.
 • La Secretaria d'Estat de Comerç s'ha elaborat un document d'ajuda amb el Protocol i la Guia de Bones Pràctiques dirigides a l'activitat comercial en establiment físic.
 • Complementàriament, seria recomanable observar les mesures contemplades en    la guia d'actuació en matèria de prevenció per als tallers de manteniment i reparació d'automòbils, elaborada per les principals associacions del sector en consens amb els sindicats majoritaris.

L'article 13.5 de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, estableix la prohibició de posar a la disposició dels clients productes de prova no destinats a la venda com a cosmètics, productes de perfumeria, i similars que impliquin manipulació directa per successius clients.

Les botigues de telecomunicacions poden posar a la disposició dels clients terminals mòbils o productes assimilats per al seu ús?

Referent a això, cal tenir en compte, que la prohibició es refereix exclusivament a productes de prova no destinats a la venda, que es tracta d'una prohibició per a productes assimilats a cosmètics o perfumeria, o qualsevol un altre que pugui produir un contacte similar per part del client al que es produeix amb aquests productes.

En qualsevol cas, ha d'evitar-se tot tipus de manipulació per part de clients que no sigui essencial per a la compra, i en aquells casos en els quals sigui essencial la prova del producte per procedir a la compra, s'han de complir amb els protocols d'higiene prevists en la norma, procedint a una neteja exhaustiva del producte quan sigui manipulat per algun client amb els productes de desinfecció recomanats pels protocols del Ministeri de Sanitat. 

El PROTOCOL I GUIA DE BONES PRÀCTIQUES DIRIGIDES A l'ACTIVITAT COMERCIAL EN ESTABLIMENT FÍSIC I NO SEDENTARI publicat pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme i pel Ministeri de Sanitat, inclou entre les mesures higiènic sanitàries la desactivació de directoris digitals i suports en pantalles tàctils interactives i neteja i desinfecció contínua àdhuc estant desactivades, excepte en els casos en què aquestes tinguin per finalitat la gestió de torns, en aquest cas haurà d'extremar-se la neteja. No es podran col·locar en els establiments comercials productes de telecomunicacions per a ús i prova dels clients sense supervisió d'un venedor que de manera permanent pugui procedir a la seva desinfecció immediata després de la manipulació per part d'algun client.

Pueden abrir los establecimientos comerciales ubicados dentro de las estaciones de autobús/ tren?

En estos momentos, tras la publicación de la Orden SND/414/2020 de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional  establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del plan para la transición hacia una nueva normalidad, mediante la que se modifican tanto la Orden SND/388/2020 de 3 de mayo, así como la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, tenemos que la reapertura de los establecimientos comerciales cuya actividad quedó en suspenso en virtud de lo dispuesto por el art.10 del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19, en aquellos territorios que se encuentren en fase 0 y 1, viene condicionada por lo dispuesto en el artículo 10 de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo.

Dicho artículo establece que podrá procederse a la reapertura al público de todos los establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales, siempre que tengan una superficie útil de exposición y venta igual o inferior a 400 metros cuadrados, pudiendo, en el caso de superar este límite, acotar el espacio que se reabra al público ajustándose a este umbral, siempre que cumplan todos los requisitos siguientes:

a) Que se reduzca al treinta por ciento el aforo total en los locales comerciales. En el caso de establecimientos distribuidos en varias plantas, la presencia de clientes en cada una de ellas deberá guardar esta misma proporción. En cualquier caso, se deberá garantizar una distancia mínima de dos metros entre clientes. En los locales comerciales en los que no sea posible mantener dicha distancia, se permitirá únicamente la permanencia dentro del local de un cliente.

b) Que se establezca un horario de atención con servicio prioritario para mayores de 65 años.

c) Que cumplan adicionalmente con las medidas que se recogen en el capítulo 2 de la citada Orden.

En el caso de establecimientos y locales comerciales que se encuentren dentro de parques o centros comerciales, podrán proceder a su reapertura al público siempre que tengan una superficie útil de exposición y venta al público igual o inferior a 400 metros cuadrados o acoten la misma a este umbral, y cuenten con acceso directo e independiente desde el exterior del centro o parque comercial.

Para las actividades comerciales, desarrolladas dentro de los espacios, a los que se refiere la pregunta, tendríamos que establecer la siguiente discriminación:

 • Si se trata de establecimientos y actividades cuya apertura estaba permitida por el art. 10.1 del RD 463/2020, de 14 de marzo, podrán continuar con su actividad en los mismos términos en los que venían realizándola, pero debiendo cumplir con los requisitos de salubridad e higiene que les resultan exigibles de acuerdo con lo establecido en las órdenes SND/388/2020, de 3 de mayo y SND/399/2020 de 9 de mayo: mascarillas, distancia de seguridad…
 • Si se trata del resto de establecimientos y actividades, dado que por su ubicación son muy asimilables a un centro comercial, se les aplicará el mismo régimen y, salvo que tengan acceso directo desde el exterior, no podrán reanudar su actividad hasta la fase 2, en la que se permite la reapertura de este tipo de establecimientos, cumpliendo los requisitos que para dicha fase se prevén.

Formulari de Contacte

Por favor, rellene el siguiente formulario.