Revista Economía Industrial

Economía IndustrialECONOMÍA INDUSTRIAL é unha publicación oficial, fundada en 1964, que con periodicidade trimestral edítase no marco do programa editorial do Ministerio de Industria e Turismo. Como tal, ten unha clara vertente de servizo público.

ECONOMÍA INDUSTRIAL, tendo á sociedade civil en xeral como público obxectivo, recoñece como misión a de ser foro de reflexión, prescrición e rendición de contas para unha mellor formulación das políticas públicas do ámbito competencial do Ministerio de Industria e Turismo e outras relacionadas, por medio da transferencia de coñecemento, experiencias e opinións entre os mundos académico, empresarial e das administracións públicas e desde estes a a sociedade en xeral, que aproximen aquelas a a realidade práctica en calquera das etapas do seu ciclo (análise, deseño, implementación e avaliación). Todo iso en aras a un proceso máis transparente, participativo, informado e fundamentado en evidencias.

ECONOMÍA INDUSTRIAL trata o amplo espectro de cuestións obxecto da disciplina homónima, entendida nun sentido amplo e desde unha perspectiva aplicada, xa sexa horizontal ou sectorial. Desta maneira, as súas áreas temáticas poderán referirse a as dimensións produtiva, tecnolóxica, económica, competitiva, regulatoria, xurídica e social, tanto da industria propiamente dita, como dos servizos que se prestan con base nunha compoñente eminentemente industrial.

ECONOMÍA INDUSTRIAL se haxa incluída en servizos de información editorial tales como os catálogos indexados EconLit, Dialnet, Latindex, CARHUS Plus+ e Miar entre outros.

Ver último número publicado: 431 - Dixitalización e Electrificación

Ver catálogo

Subscrición ao servizo de alerta de publicación de novos números de Revístaa Economía Industrial

Principios Editoriais (nova versión)

Principios Editoriales 2021 [PDF] [424 KB]

Consello de Redacción 

Consello de Redacción [PDF] [331 KB]

Normas de Redacción

Normas de redacción [PDF] [124 KB]

Prezos

Información sobre subscricións e venda de exemplares soltos [PDF] [148 Kb]