Aviso legal

Condicións xerais de uso do portal do Ministerio de Industria e Turismo

O Ministerio de Industria e Turismo infórmalle que o acceso e uso da páxina web www.mintur.gob.es e todos os subdominios e directorios incluídos baixo a mesma, así como os servizos ou contidos que a través del póidanse obter e todos os portais de dominio propio baixo titularidade do Ministerio, están suxeitos aos termos que se detallan neste Aviso Legal, sen prexuízo de que o acceso a algún dos este servizos ou contidos puidesen precisar da aceptación dunhas Condicións Xerais particulares adicionais.

Por iso, se as consideracións detalladas neste Aviso Legal non son da súa conformidade, rogamos non faga uso do Portal, xa que calquera uso que faga do mesmo ou dos servizos e contidos nel incluídos implicará a aceptación dos termos legais recollidos neste texto.

O Ministerio de Industria e Turismo resérvase o dereito a realizar cambios no Portal www.mintur.gob.es e en todos os portais web do que é titular sen aviso previo, co obxecto de actualizar, corrixir, modificar, engadir ou eliminar os contidos do Portal ou do seu deseño. Os contidos e servizos que ofrecen os Portais actualízanse periodicamente. Debido a que a actualización da información non é inmediata, suxerímoslle que comprobe sempre a vixencia e exactitude da información, servizos e contidos recolleitos nos mesmos.

As condicións e termos que se recollen no presente Aviso Legal poden variar, polo que lle convidamos a que revise estes termos cando visite de novo o Portal. O Ministerio de Industria  e Turismo non se fai responsable dos danos e prexuízos que puidese ocasionar a utilización das ferramentas e informacións contidas en www.mintur.gob.es e en todos os portais web dos que é titular, en relación coa adopción de decisións sobre o inicio, desenvolvemento ou resultado de procedementos administrativos. Tales decisións deben ser contrastadas nos centros, organismos ou dependencias competentes.

En calquera caso, a información e contidos desta Web non poderán ser alegados en procesos contraditorios coa Administración Pública, non asumindo responsabilidade algunha polas discrepancias que puidesen existir entre os documentos impresos da Administración competente e a publicación electrónica nestas páxinas.

Dereitos de propiedade intelectual e de propiedade industrial

Tanto o deseño do Portal do Ministerio e dos portais web da súa titularidade e os seus códigos fonte, como os logos, marcas, e demais signos distintivos que aparecen no mesmo, pertencen ao Ministerio de Industria  e Turismo ou entidades colaboradoras e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial. Igualmente están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial as imaxes e demais contidos incluídos no servidor do Ministerio de Industria  e Turismo.

O seu uso, reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade similar ou análoga, queda totalmente prohibida salvo que medie expresa autorización do Ministerio de Industria  e Turismo. A licenza de uso de calquera contido deste Portal outorgada ao usuario limítase á descarga por parte do usuario do este contido e o uso privado do mesmo, sempre que os citados contidos permanezan íntegros.

O Ministerio de Industria e Turismo declara o seu respecto aos dereitos de propiedade intelectual e industrial de terceiros; por iso, se considera que este sitio puidese estar a violar os seus dereitos, rogamos póñase en contacto co Ministerio de Industria e Turismo a través deste formulario.

Normativa relativa á protección de datos persoais

Os datos persoais que o Ministerio de Industria e Turismo solicita son tratados de maneira confidencial conforme ao disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (Regulamento xeral de protección de datos) e na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais.

Dereitos das persoas interesadas

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre o tratamento dos seus datos persoais por parte do Ministerio de Industria e Turismo.

O interesado pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos, de limitación e oposición ao seu tratamento, así como a non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos, cando procedan, ante o Ministerio de Industria e Turismo, a través do enderezo postal Paseo da Castelá 160 - 28071 - Madrid, ou na dirección de correo electrónico dpd@mintur.es.

O interesado pode exercer o seu dereito a reclamar ante a Axencia Española de Protección de Datos, no enderezo postal C/ Jorge Juan 6, 28001 Madrid, a través da seguinte ligazón. Con carácter previo á presentación da este reclamación, pode dirixirse ao Delegado de Protección de Datos, de conformidade co artigo 37.1 da Lei Orgánica 3/2018.

Delegado de Protección de Datos (DPD)

No Ministerio de Industria e Turismo, as funcións do Delegado de Protección de Datos (DPD), incluídos os seus organismos autónomos adscritos, Oficina Española de Patentes e Marcas (OEPM), Centro Español de Metrología (CEM) e Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), foron asumidas por D. Francisco Javier Nozal Millán, adscrito á Subsecretaria do Ministerio de Industria e Turismo (Nomeamento [PDF] [481.46 kB]).

Rexistro de actividades de tratamento de datos persoais

Pode ampliar máis información no Rexistro de actividades de tratamento de datos persoais.

Lei aplicable e xurisdición

A lei aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que conforman este Aviso Legal, así como calquera cuestión relacionada cos servizos do presente Portal, será a lei española. Para a resolución de calquera conflito que poida xurdir con ocasión da visita ao Portal ou do uso dos servizos que nel se poidan ofertar, o Ministerio de Industria  e Turismo e o Usuario acordan someterse aos Xuíces e Tribunais de domicilio do Usuario, sempre que o mesmo estea situado en territorio español.

Política de certificados electrónicos. Requisitos

Para poder acceder aos servizos e trámites do Ministerio de Industria  e Turismo a través de certificado electrónico deberá acreditar a súa identidade e, nos casos que así se requira, asinar electronicamente os escritos presentados. Para estes fins, aceptaranse os certificados dixitais admitidos pola Administración Xeral do Estado.

Ligazóns ou hiperligazóns

O Ministerio de Industria  e Turismo facilítalle o acceso a outras páxinas web que consideramos poden ser do seu interese. O obxectivo das este ligazóns é unicamente facilitarlle a procura dos recursos que lle poidan interesar a través de Internet. No entanto, ditas páxinas non lle pertencen, nin fai unha revisión dos seus contidos e, por iso, non pode facerse responsable dos mesmos, do funcionamento da páxina enlazada ou dos posibles danos que poidan derivarse do acceso ou uso da mesma.

Os usuarios que se propoñan establecer unha hiperligazón ao portal web do Ministerio de Industria  e Turismo ou a algún dos portais web da súa titularidade deberán ter en conta o seguinte:

  • O establecemento da hiperligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre o Ministerio de Industria e Turismo e o propietario da páxina web na que se estableza, nin a aceptación e aprobación por parte do mesmo dos seus contidos ou servizos.
  • Non se declarará nin se dará a entender que o Ministerio autorizou expresamente a hiperligazón nin que supervisou ou asumiu de calquera forma os servizos ofrecidos ou postos a disposición na páxina web desde a que se establece a hiperligazón.
  • O Ministerio non se responsabiliza de ningún xeito nin garante a calidade, exactitude, fiabilidade, corrección ou moralidade de contidos ou servizos que o establecemento da hiperligazón poida ofrecer.
  • O usuario ou a usuaria asumen baixo a súa exclusiva responsabilidade as consecuencias, danos ou accións que puidesen derivarse do acceso á páxina web da hiperligazón.
  • A páxina web na que se estableza a hiperligazón non poderá conter ningunha marca, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes ao Ministerio de Industria e Turismo excepto aqueles signos que formen parte do mesma hiperligazón.
  • A páxina web na que se estableza a hiperligazón non conterá informacións con contidos ilícitos, contrarios á moral e aos bos costumes xeralmente aceptadas, así como tampouco conterá contidos contrarios a calquera dereitos de terceiros

Frames

O Ministerio de Industria  e Turismo prohibe expresamente a realización de "frammings" ou a utilización por parte de terceiros de calquera outros mecanismos que alteren o deseño, configuración orixinal ou contidos do seu portal ou portais baixo a súa titularidade.

Medidas de protección ante uso abusivo ou robotizado

O Ministerio de Industria  e Turismo resérvase o dereito a realizar cambios técnicos no Portal www.mintur.gob.es e en todos os portais web do que é titular sen aviso previo, co obxecto de preservar a dispoñibilidade do mesmo ante eventuais usos abusivos manuais ou robotizados de acceso ao mesmo.

Versión multilenguaje

O portal web do Ministerio de Industria  e Turismo está traducido a varias linguas españolas oficiais nos seus respectivos territorios, de conformidade co establecido no artigo 3 da Constitución Española de 1978 e os seus Estatutos de Autonomía. As linguas son o catalán, o eúscaro e o galego. Tamén está traducido a unha lingua estranxeira, inglés.

O contido do portal está traducido a diferentes niveis de profundidade. Exclúense algúns da tradución a canle Gabinete de Prensa dada a inmediatez dos cambios expostos no mesmo, así como as normas xurídicas.

Advírtese que con carácter xeral, pode existir un desfasamento entre a versión en castelán e nas outras linguas, derivadas do proceso de tradución ás mesmas.

Estatísticas de uso

O Ministerio de Industria  e Turismo, informa da utilización de Google Analytics neste portal e os portais de titularidade do Ministerio de Industria  e Turismo, a efectos exclusivamente estatísticos.