Consultas e preguntas frecuentes sobre Industria e PEME

As respostas ás consultas son orientativas e baséanse na normativa vixente no momento en que a consulta foi exposta

As obras dentro do sector da construción, téñense que pechar?

P: É posible traballar nunha obra?
R: Si é posible. No entanto, deberase realizar nas condicións do apartado 2 ou do apartado 3 do artigo único da Orde SND/340/2020, do 12 de abril, modificado o 3/5/2020 pola que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes nas que exista risco de contaxio pola Covid-19 para persoas non relacionadas coa este actividade:
    1. Establécese a suspensión de toda clase de obra que supoña unha intervención en edificios existentes, nos supostos nos que no inmoble no que deban executarse áchense persoas non relacionadas coa actividade de execución da obra, e que, debido á súa localización permanente ou temporal, ou a necesidades de circulación, e por causa de residencia, traballo ou outras, poidan ter interferencia coa actividade de execución da obra, ou co movemento de traballadores ou traslado de materiais.
    2. Exceptúanse desta suspensión as obras referidas no apartado anterior nas que, polo tipo de intervención, polas circunstancias de sectorización do inmoble ou de delimitación de espazos e percorridos de circulación, non se produza interferencia algunha coas persoas non relacionadas coa actividade da obra.
Tamén quedan exceptuadas aquelas obras que se realicen en locais, vivendas ou outras zonas delimitadas do edificio non habitadas, ou ás que non teñan acceso os residentes mentres duren as obras, sempre que se cumpran todas as seguintes condicións:

         a) Limítese a circulación de traballadores e materiais por zonas comúns non sectorizadas, e adóptense todas as medidas oportunas para evitar, durante o desenvolvemento da xornada, o contacto cos veciños do inmoble.

         b) O acceso e saída deses locais, vivendas ou zonas prodúzase ao comezo e á finalización da xornada laboral.

         c) Os traballadores adopten as medidas de prevención e hixiene fronte á Covid-19 indicadas polas autoridades sanitarias.
    3. Así mesmo, quedan tamén exceptuados os traballos e obras puntuais que se realicen nos inmobles coa finalidade de realizar reparacións urxentes de instalacións e avarías, así como as tarefas de vixilancia.
    4. En todos os casos exceptuados anteriormente, permítese o acceso a zonas non sectorizadas do edificio, para a realización das operacións puntuais de conexión coas redes de servizos do edificio que sexan necesarias para acometer as obras.

Qué ocurre con el vencimiento de los plazos legales establecidos por la normativa de índole industrial? Quedan suspendidos?

P: Se durante o estado de alarma vence a inspección dun ascensor, dunha instalación eléctrica, ou doutro tipo de instalación sometida a control periódico por normativa de SEGURIDADE INDUSTRIAL, débese chamar a un organismo de control para pasar a inspección, ou se entende que o prazo está suspendido?

R: A Orde SND/325/2020, do 6 de abril, pola que se establecen criterios interpretativos e prorrógase a validez dos certificados de verificacións e mantementos preventivos establecidos na regulación de seguridade industrial e metrológica, os certificados expedidos con base nas verificacións ou mantementos periódicos da regulamentación de seguridade industrial, cuxo período de vixencia finalice durante o estado de alarma e as súas sucesivas prórrogas, quedarán automaticamente prorrogados ata o trinta días naturais posteriores á finalización do estado de alarma e as súas prórrogas. No entanto, e sempre de acordo con o resto de normativa, a actividade de mantemento e inspección pode seguir realizándose tomando as requiridas medidas de seguridade, polo que co obxecto de garantir a seguridade das súas instalacións e evitar posible problemas de dispoñibilidade de operarios por alta demanda unha vez finalizado o período do estado de alarma, recoméndase que realice as actividades mencionadas nos prazos inicialmente previstos.

Dada a publicación no Real Decreto 463/2020 na que se permite a apertura de talleres de reparación e mantemento de vehículos de motor, esta actividade seguirá xerando residuos, polo que queriamos saber se as empresas xestoras de residuos de automoción poden seguir recollendo a aqueles talleres que estean abertos.

Non é unha actividade obxecto de suspensión polo Real Decreto 463/2020, polo que pode seguir operando.

O art. 10.1 do Real Decreto establece que se suspende a apertura ao público dos locais e establecementos comerciantes polo miúdo, restrinxindo a actividade comercial e enumerando tamén unha serie de excepcións. Todo o que non fose prohibido enténdese permitido, máis aínda se se trata de servizos auxiliares de establecementos ou servizos que permanecen abertos e realizando a súa actividade habitual (no caso dos talleres, é así de conformidade coa Orde TMA/259/2020, do 19 de marzo, pola que se ditan instrucións sobre transporte por estrada). 

Por conseguinte, non se prohibiu a actividade de xestión de residuos procedentes de talleres, aínda que se lembra que “en calquera desprazamento deberán respectarse as recomendacións e obrigas ditadas polas autoridades sanitarias” (art. 7.3). Por outra banda, “evitaranse aglomeracións e controlarase que consumidores e empregados manteñan a distancia de seguridade de polo menos un metro co fin de evitar posibles contagios” (art. 10.2).

Pódense abrir os talleres de reparación de vehículos durante a situación de estado de alarma?

De conformidade coa Orde TMA/259/2020, do 19 de marzo, permítese a apertura de talleres de reparación e mantemento de vehículos de motor, así como os establecementos de actividades conexas de venda de pezas e accesorios con venda directa aos talleres de reparación, pero sen apertura ao público xeral, co fin de garantir as operacións de transporte orientadas ao abastecemento e todas aqueloutras actuacións de transporte permitidas polo Real Decreto 463/2020.

Respecto da apertura ao público xeral, para os territorios que se atopen en fase 1 é de aplicación a Orde SND/399/2020, podendo abrir ao público aqueles establecementos que cumpran os requisitos establecidos no art. 10.1. Así mesmo, deberán adoptar as medidas de protección e hixiene previstas nos arts. 11 a 14. Naqueles territorios que continúen na Fase 0, será de aplicación de   a Orde SND/388/2020.

A superficie útil total do establecemento, inclúe tanto a superficie de venda como a superficie de exposición ao público.

A actividade de servizos técnicos a domicilio para electrodomésticos, ascensores e equipos industriais entraba dentro das actividades permitidas e tamén sobre que se pode realizar reparacións de maquinaria ou servizo técnico en plantas industriais?
Non existe impedimento á realización desas actividades, na medida en que o que suspende o Real Decreto 463/2020 no seu art. 10.1 é a apertura ao público dos locais e establecementos comerciantes polo miúdo, non calquera actividades.
Se durante a o estado de alarma vence a inspección dun ascensor, dunha instalación eléctrica, ou doutro tipo de instalación sometida a control periódico por normativa de SEGURIDADE INDUSTRIAL, débese chamar a un organismo de control para pasar a inspección, ou se entende que o prazo está suspendido?
A Orde SND/325/2020, do 6 de abril, pola que se establecen criterios interpretativos e prorrógase a validez dos certificados de verificacións e mantementos preventivos establecidos na regulación de seguridade industrial e metrológica, os certificados expedidos con base nas verificacións ou mantementos periódicos da regulamentación de seguridade industrial, cuxo período de vixencia finalice durante o estado de alarma e as súas sucesivas prórrogas, quedarán automaticamente prorrogados ata o trinta días naturais posteriores á finalización do estado de alarma e as súas prórrogas. Non obstante a actividade de mantemento e inspección pode seguir realizándose tomando as requiridas medidas de seguridade, polo que co obxecto de garantir a seguridade das súas instalacións e evitar posible problemas de dispoñibilidade de operarios por alta demanda unha vez finalizado o período do estado de alarma, recoméndase que realice as actividades mencionadas nos prazos inicialmente previstos.
As empresas dedicadas á carpintaría de aluminio e pvc. Poden fabricar, instalar?

Non se prohibiu dita actividade, polo que si sería posible.

O Real Decreto 463/2020 recolle a suspensión de apertura ao público de determinados establecementos (art. 10.1), pero non prohibe a actividade económica en xeral e non establece ningunha limitación ao traballo en talleres e tampouco ao transporte dos produtos necesarios para desenvolver unha actividade laboral. No referido a a instalación, debe terse en conta, a Orde SND/340/2020, do 12 de abril, modificada o 3/5/2020, pola que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes nas que exista risco de contaxio pola Covid-19 para persoas non relacionadas coa este actividade, polo que a súa execución deberá aterse ás prohibicións e condicións establecidas na dita Orde

No entanto, a realización da prestación de traballo realizarase seguindo sempre as recomendacións do Ministerio de Sanidade para evitar concentracións de persoas.
Ademais, o Ministerio de Sanidade poderá modificar, ampliar ou restrinxir as medidas, lugares, establecementos e actividades enumeradas en art. 10, por razóns xustificadas de saúde pública (art. 10.6).

Para as empresas cuxa actividade é a xestión de residuos procedentes de supermercados e/ou da recollida selectiva municipal, sería de gran utilidade a obtención dunha salvagarda na que se indique o esencial da este actividade durante esta crise para poder operar con normalidade e organizar a súa operativa.

Se ha de tener en cuenta que esta actividad es primordial para que sectores como la distribución alimentaria y farmacéutica puedan seguir operando. Por otro lado, estas empresas garantizan el suministro de materias primas a las empresas papeleras, que fabrican productos papeleros tan importantes como los tisúes y otros papeles higiénicos, o los envases de los medicamentos y alimentos.

Non é unha actividade obxecto de suspensión polo Real Decreto 463/2020, polo que pode seguir operando.

O art. 10.1 do Real Decreto establece que se suspende a apertura ao público dos locais e establecementos comerciantes polo miúdo, restrinxindo a actividade comercial e enumerando tamén unha serie de excepcións. Todo o que non fose prohibido enténdese permitido, máis aínda se se trata de servizos auxiliares de establecementos ou servizos que permanecen abertos e realizando a súa actividade habitual. 

Por conseguinte, non se prohibiu a actividade de xestión de residuos procedentes de supermercados nin a recollida selectiva municipal, aínda que se lembra que “en calquera desprazamento deberán respectarse as recomendacións e obrigas ditadas polas autoridades sanitarias” (art. 7.3). Por outra banda, “evitaranse aglomeracións e controlarase que consumidores e empregados manteñan a distancia de seguridade de polo menos un metro co fin de evitar posibles contagios” (art. 10.2).

É posible a apertura dos Centros e establecementos da Distribución Almacenista profesional, así como os centros de produtores de material eléctrico e empresas instaladoras? O seu peche interromperá a subministración de equipos de seguridade eléctrica, protección persoal e dispositivos de potencia e control, imprescindibles para os profesionais responsables do mantemento e funcionamento destes servizos esenciais.

Siempre que se cumplan las condiciones de seguridad e higiene, no existe impedimento a la realización de esas actividades, en la medida en que lo que suspende el Real Decreto 463/2020 en su art. 10.1 es la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, no cualesquiera actividades.
Es posible realizar las actividades de inspección, revisión y mantenimiento de las instalaciones?
Estas actividades no se han suspendido según el Real Decreto 463/2020 ni posteriores, por lo que se pueden seguir realizando en todo tipo de instalaciones domésticas, comerciales e industriales, siguiendo las instrucciones de seguridad del Ministerio de Sanidad. Estas actividades no se entienden como una obra de intervención, por lo que no se aplican las órdenes dictadas a las mismas.
Pódese realizar unha instalación de calefacción, climatización, fontanaría nun edificio existente no que a vivenda está habitada onde se ha sectorizado as estadías na que permanecerán as persoas alleas á vivenda, sempre que se sigan os criterios do Ministerio de Sanidade?
Isto é posible, mediante a aplicación da Orde SND/385/2020, do 2 de maio, pola que se modifica a Orde SND/340/2020, do 12 de abril, pola que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes nas que exista risco de contaxio pola Covid-19 para persoas non relacionadas coa este actividade, sempre que ditas instalacións non impliquen unha reforma integral da vivenda, sexa posible a sectorización das estadías onde traballarán os instaladores dos habitantes da vivenda, e utilícense as medidas de protección indicadas polo Ministerio de Sanidade.

Formulario de Contacto

Por favor, rellene el siguiente formulario.