Revista Economía Industrial

Economía IndustrialECONOMÍA INDUSTRIAL é unha publicación oficial, fundada en 1964, que con periodicidade trimestral edítase no marco do programa editorial do Ministerio de Industria e Turismo. Como tal, ten unha clara vertente de servizo público.

ECONOMÍA INDUSTRIAL, tendo á sociedade civil en xeral como público obxectivo, recoñece como misión a de ser foro de reflexión, prescrición e rendición de contas para unha mellor formulación das políticas públicas do ámbito competencial do Ministerio de Industria e Turismo e outras relacionadas, por medio da transferencia de coñecemento, experiencias e opinións entre os mundos académico, empresarial e das administracións públicas e desde estes a a sociedade en xeral, que aproximen aquelas a a realidade práctica en calquera das etapas do seu ciclo (análise, deseño, implementación e avaliación). Todo iso en aras a un proceso máis transparente, participativo, informado e fundamentado en evidencias.

ECONOMÍA INDUSTRIAL trata o amplo espectro de cuestións obxecto da disciplina homónima, entendida nun sentido amplo e desde unha perspectiva aplicada, xa sexa horizontal ou sectorial. Desta maneira, as súas áreas temáticas poderán referirse a as dimensións produtiva, tecnolóxica, económica, competitiva, regulatoria, xurídica e social, tanto da industria propiamente dita, como dos servizos que se prestan con base nunha compoñente eminentemente industrial.

Ver último número publicado: 430 - Autonomía Industrial para a Seguridade e Defensa

Ver catálogo

Subscrición ao servizo de alerta de publicación de novos números de Revístaa Economía Industrial

Principios Editoriais (nova versión)

Principios Editoriales 2021 [PDF] [424 KB]

Consello de Redacción 

Consello de Redacción [PDF] [331 KB]

Normas de Redacción

Normas de redacción [PDF] [411 KB]

Prezos

Información sobre subscricións e venda de exemplares soltos [PDF] [148 Kb]