Nota metodològica ECC i descàrrega de qüestionaris

Enquestes de conjuntura elaborades pel Ministeri de Energia, Turisme i Agenda Digital

A la mostra triada d'establiments del sector de la construcció se li envia un qüestionari idèntic tots els mesos, Davant la impossibilitat d'agrupar a les empreses constructores en subsectors dins de la divisió 45 de la CNAE (activitat constructora), s'insta a les mateixes al fet que diferenciïn les seves respostes en funció de la destinació de les seves obres. Així, la seva activitat pot haver-se centrat en el mes de referència en un o varis dels següents segments: habitatges, construccions industrials, altres edificacions i/o obres civils.

Les preguntes qualitatives per a tots els tipus d'obra se centren en el seguiment de la producció o obra executada, tant en termes de nivell com de tendència futura; els factors limitatius de la producció constructora, amb les opcions de resposta:

  • Feblesa de la demanda, materialitzada en insuficiència d'obra privada i/o pública
  • Falta de mà d'obra -no qualificada i/o qualificada
  • Falta de proveïment de materials
  • Insuficiència d'equipament
  • Dificultats de finançament
  • Condicions meteorològiques i unes altres
  • La situació actual de les carteres de comandes (total i estrangera) o nivell de contractació;
  • La tinença dels preus i la tendència de l'ocupació;

Les preguntes quantitatives també es diferencien per tipus d'obra i són dues:

  1. Nombre d'ocupats adscrits a obra.
  2. Període de treball assegurat amb l'actual cartera de comandes.

És possible descarregar-se:

Metodologia de l'ECC [339 KB] [PDF]

Informe metodològic estandarditzat [PDF] [126 KB]

Qüestionari Construcció [100 KB] [PDF]

Aspectes metodològics i harmonització d'enquestes de conjuntura a nivell internacional

Especial esment en els aspectes metodològics de les enquestes de conjuntura mereix la següent pàgina, situada al portal de l'OCDE :

Business Tendency and Consumer Surveys: International Development Work and Co-ordination

El seu objectiu és promoure les bones pràctiques per a aquest tipus d'enquestes a través de l'intercanvi d'informació i estadístiques entre organismes internacionals i instituts nacionals encarregats de la seva realització.