Atención ao cidadán

Contacto

Información administrativa

As solicitudes de información atenderanse preferentemente no teléfono +34 913 494 640 ou a través do Formulario de consulta

Información presencial

C/ Panamá, 1 - 28046 Madrid, España

Se o desexa, pode solicitar cita previa no teléfono +34 913 494 640

Horario

De luns a venres, de 9 a 17,30h

Horario entre o 16 de xuño e o 15 de setembro

De luns a venres, de 8 a 15h

Canle de atención exclusivo para persoas con discapacidade auditiva

Acreditación de identidade de solicitantes de certificados electrónicos (persoa física)

O servizo préstase de luns a venres, de 9 a 14 horas, na rúa Panamá, 1. Deberá acudir co código de solicitude do certificado. (Máis información). Se o desexa, pode solicitar cita previa a través da aplicación Reserva Cita Previa.

Calendario de días inhábiles 2024

Outros servizos de atención ao cidadán

Queixas e suxestións
O procedemento de Queixas e Suxestións é de aplicación exclusivamente ás manifestacións de insatisfacción dos cidadáns cos servizos prestados polo Ministerio de Industria e Turismo. Máis información sobre queixas e suxestións.
Solicitudes de información accesible e queixas sobre accesibilidade
Queixas relativas ao cumprimento dos requisitos do Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público e solicitudes de información relativa a contidos que están excluídos do seu ámbito de aplicación ou exentos do cumprimento dos requisitos de accesibilidade por impor unha carga desproporcionada.
  • As solicitudes de información accesible e queixas serán presentadas e rexistradas conforme aos requisitos establecidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
  • Recibidas as solicitudes de información accesible e queixas, a entidade obrigada deberá responder á persoa interesada no prazo de vinte días hábiles.
  • Transcorrido o prazo máximo para resolver sen que se notificou a resposta entenderase que a solicitude de información accesible non foi aceptada ou que a queixa non foi considerada.
  • No caso de non contestación ou desacordo coa decisión adoptada, poderase iniciar unha reclamación que deberá responderse nun prazo máximo de dous meses.
  • Contra la resolución de dicha reclamación se podrán interponer los recursos administrativos que procedan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015.
  • Presentación electrónica con certificado
  • Tamén pode cubrir este formulario [PDF] [1.31 MB], imprimilo e presentalo no Rexistro Xeral do Ministerio de Industria e Turismo. Paseo da Castelá, 162 de Madrid, en calquera outro rexistro da Administración, nas oficinas de correos e en calquera dos lugares especificados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Rexistros

Oficina de Asistencia en Materia de Registro - Registro General

Cartas de servizos

As cartas de servizos son o instrumento a través do cal os órganos, organismos e entidades da Administración Xeral do Estado informan os cidadáns e usuarios sobre os servizos que teñen encomendados, sobre os dereitos que lles asisten en relación con aqueles e sobre os compromisos de calidade na súa prestación.