Atenció al ciutadà

Contacte

Informació administrativa

Les sol·licituds d'informació s'atendran preferentment en el telèfon +34 913 494 640 o a través del Formulari de consulta

Informació presencial

C/ Panamà, 1 - 28046 Madrid, Espanya

Si ho desitja, pot sol·licitar cita prèvia en el telèfon +34 913 494 640

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 17,30h

Horari entre el 16 de juny i el 15 de setembre

De dilluns a divendres, de 8 a 15h

Canal d'atenció exclusiu per a persones amb discapacitat auditiva

Acreditació d'identitat de sol·licitants de certificats electrònics (persona física)

El servei es presta de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, al carrer Panamà, 1. Haurà d'acudir amb el codi de sol·licitud del certificat. (Més informació). Si ho desitja, pot sol·licitar cita prèvia a través de l'aplicació Reserva Cita Prèvia.

Calendari de dies inhàbils 2024

Altres serveis d'atenció al ciutadà

Queixes i suggeriments
El procediment de Queixes i Suggeriments és aplicable exclusivament a les manifestacions d'insatisfacció dels ciutadans amb els serveis prestats pel Ministeri d'Indústria i Turisme. Més informació sobre queixes i suggeriments.
Sol·licituds d'informació accessible i queixes sobre accessibilitat
Queixes relatives al compliment dels requisits del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic i sol·licituds d'informació relativa a continguts que estan exclosos del seu àmbit d'aplicació o exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.
  • Les sol·licituds d'informació accessible i queixes seran presentades i registrades conforme als requisits establerts en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • Rebudes les sol·licituds d'informació accessible i queixes, l'entitat obligada haurà de respondre a la persona interessada en el termini de vint dies hàbils.
  • Transcorregut el termini màxim per resoldre sense que s'hagi notificat la resposta s'entendrà que la sol·licitud d'informació accessible no ha estat acceptada o que la queixa no ha estat considerada.
  • En el cas de no contestació o desacord amb la decisió adoptada, es podrà iniciar una reclamació que haurà de respondre's en un termini màxim de dos mesos.
  • Contra la resolució d'aquesta reclamació es podran interposar els recursos administratius que procedeixin, de conformitat amb el que es disposa en l'article 112 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de 2015.
  • Presentació electrònica amb certificat
  • També pot emplenar aquest formulari [PDF] [1.31 MB], imprimir-ho i presentar-ho en el Registre General del Ministeri d'Indústria i Turisme. Passeig de la Castellana, 162 de Madrid, en qualsevol altre registre de l'Administració, en les oficines de correus i en qualsevol dels llocs especificats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Registres

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre - Registro General

Cartes de serveis

Les cartes de serveis són l'instrument a través del com els òrgans, organismes i entitats de l'Administració General de l'Estat informen als ciutadans i usuaris sobre els serveis que tenen encomanats, sobre els drets que els assisteixen en relació amb aquells i sobre els compromisos de qualitat en la seva prestació.