Accesibilidade

O Ministerio de Industria e Turismo comprometeuse a facer accesible o seu sitio web de conformidade co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

A presente declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web www.mintur.gob.es.

Situación de cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme co Real Decreto 1112/2018 debido á falta de conformidade dos aspectos que se indican a seguir.

Contido non accesible

O contido que se recolle a seguir non é accesible polo seguinte:

 1. Falta de conformidade con Real Decreto 1112/2018

  Poderían existir algúns fallos puntuais de edición nalgunha páxina web.

 2. Carga desproporcionada

  Non aplica.

 3. O contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable

  Poden existir arquivos de ofimática en PDF e outros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpran na súa totalidade todos os requisitos de accesibilidade. Aínda que se procurou que a maioría deles si o cumpran.

  Contidos de terceiros que non están financiados nin desenvolvidos por nós nin están baixo o noso control.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

A presente declaración foi preparada o 10 de xullo de 2023.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoevaluación levada a cabo polo propio organismo.

Última revisión da declaración: 10 de xullo de 2023.

Observacións e datos de contacto

Vostede pode presentar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade como

 • Informar sobre calquera incumprimentos por parte este sitio web dos requisitos de accesibilidade establecidos
 • Transmitirnos outras dificultades de acceso ao contido
 • Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade deste sitio web

utilizando o seguinte formulario de contacto ou chamando ao teléfono +34 913 494 640.

Igualmente, vostede pode presentar:

 • Unha queixa relativa ao cumprimento dos requisitos do RD 1112/2018
 • Unha solicitude de información accesible relativa a contidos que están excluídos do ámbito de aplicación do RD 1112/2018 segundo o establecido no seu artigo 3, apartado 4, ou exentos do cumprimento dos requisitos de accesibilidade por impor unha carga desproporcionada

As solicitudes de información accesible deberán concretar, con toda claridade, as feitos razóns e pedimento que permitan constatar que se trata dun pedimento razoable e lexítimo.

Pode realizar a comunicación mediante a presentación electrónica con certificado ou cubrir o formulario de queixas ou solicitudes de accesibilidade [PDF] [1.35 MB], imprimilo e presentalo en calquera dos lugares especificados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

As comunicacións, queixas e solicitudes de información accesible serán recibidas e tratadas pola Subdirección Xeral da Inspección Xeral de Servizos e Relación cos Cidadáns.

Procedemento de aplicación

Se unha vez realizada unha solicitude de información accesible ou queixa, esta fose desestimada, non se estivese de acordo con a decisión adoptada, ou a resposta non cumprise os requisitos considerados no artigo 12.5, a persoa interesada poderá iniciar unha reclamación. Igualmente poderase iniciar unha reclamación no caso de que haxa trascurrido o prazo de vinte días hábiles sen obter resposta.

A reclamación pode ser presentada través de calquera das opcións recollidas na Lei 39/ 2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas

As reclamacións deben ser enviadas á Subdirección Xeral de Tecnoloxías da Información e das Comunicacións do Ministerio de Industria e Turismo como Unidade Responsable de Accesibilidade deste Ministerio, ou, se a reclamación é por unha actuación da este unidade, ao superior xerárquico desta.

Contido opcional

Os sitios web das administracións públicas teñen o deber de cumprir os criterios de accesibilidade indicados na norma UNE-EN 301549:2022. Esta normativa fixa unha serie de características que todo portal Web debe cumprir se quere ser accesible considerando as excepcións do RD 1112/2018.

O Ministerio de Industria e Turismo ten como obxectivo principal que o seu sitio web sexa todo o accesible e usable posible. Por iso, deseñouse adaptándose aos estándares e normativas vixentes en relación á accesibilidade, cumprindo con todos os puntos de verificación de prioridade 2 (AA) definidos na especificación de Pautas de Accesibilidade ao Contido na Web (WCAG 2.1) pola Iniciativa de Accesibilidade Web (WAI) do Consorcio World Wide Web (W3C), para o que se realizan revisións previas a cada publicación de novos contidos. En calquera caso, é posible que atope algunha páxina que non se adapte ao 100% a estes estándares, xa que algunhas das seccións contidas no portal están en proceso de adaptación e mellora. Se vostede experimenta algunha dificultade no acceso a información contida neste sitio web, por favor, contacte connosco mediante o seguinte formulario de contacto. Realizaremos as melloras necesarias o máis axiña posible.

Hai que ter en conta que para realizar operacións con firma electrónica o navegador debe utilizar javascript e os compoñentes clientes de firma electrónica necesarios.

O sitio web está deseñado coa técnica de deseño responsive ou adaptativo, co que se visualiza de forma óptima desde computadores de escritorio a tablets e móbiles.

Teclas de acceso rápido

Pulsando unha combinación de teclas determina poderá acceder rapidamente a determinadas páxinas ou contidos da páxina.

 • Tecla S: Saltar navegación (ir directamente a contido)
 • Tecla 1: Páxina de inicio
 • Tecla 3: Mapa Web
 • Tecla 4: Procura
 • Tecla 5: Contacto
 • Tecla 6: Atención á cidadán
 • Tecla 7: Sede Electrónica do ministerio
 • Tecla 0: Accesibilidade

Dependendo do navegador que utilice, a combinación de teclas a utilizar será distinta:

 • Internet Explorer: Alt + tecla + Intro
 • Chrome e Microsoft Edge: Alt + tecla
 • Firefox: Alt + Maiúsculas + Tecla
 • Opera: Maiúsculas + Esc + tecla
 • Safari: Cmd + tecla

Tamaño do texto

Os tamaños das fontes están definidos con unidades relativas para que poida ampliar ou diminuír o tamaño da fonte desde as opcións do navegador.

 • Internet Explorer, Mozilla e Firefox: Ver > Tamaño do texto
 • Opera: Ver > Zoom
 • Safari: Ver > Facer o texto máis grande
 • Chrome: Controla a páxina actual > Tamaño do texto

Para modificar o tamaño de todo na páxina:

 • Ctrl + + para aumentalo
 • Ctrl + - para diminuílo
 • Ctrl + 0 restaura o tamaño orixinal do texto

Data última revisión

Última revisión do sitio web: 10/07/2023.

A accesibilidade das páxinas deste sitio revísase previamente á súa publicación.