Consultes i preguntes freqüents sobre Turisme

Les respostes a les consultes són orientatives i es basen en la normativa vigent al moment en què la consulta va ser plantejada

Si en un dels hotels declarats com a servei essencial per l'Ordre TMA/277/2020, de 23 de març, personal sanitari contagiat de Covid-19 sol·licita allotjament què ha de fer l'hotel, tenint en compte que no es tracta d'un hotel medicalizado ni compta amb elements de protecció?

No és aplicable l'Ordre TMA/277/2020 a aquest supòsit, doncs el metge ja no és un professional sanitari, sinó un pacient, i haurà de tornar al seu domicili o ser ingressat en un hospital.

L'Ordre TMA/277/2020, de 23 de març, per la qual es declaren serveis essencials a determinats allotjaments turístics i s'adopten disposicions complementàries, preveu en el seu article 1 la declaració com a serveis essencials dels allotjaments turístics recollits en l'annex, que es mantindran tancats al públic en general, però han de permetre l'allotjament d'aquells treballadors que hagin de realitzar labors, entre unes altres, d'assistència sanitària.

Ara bé, en aquest cas no es tracta ja d'un professional sanitari exercint funcions laborals d'assistència sanitària, sinó d'un pacient que o bé ha de tornar al seu domicili (si no presenta símptomes greus), o bé ha de ser hospitalitzat. Per tant, no pot reservar habitació ni romandre en un dels hotels afectats per la citada Ordre, tret que sigui un hotel medicalizado.

En aquest cas, convé contactar amb la Conselleria de Sanitat de la Comunitat Autònoma corresponent per tractar aquest cas.

Una empresa pública municipal que s'encarrega de la gestió d'un hotel municipal, podria acollir-se a les ajudes aprovades pel Govern i totes aquelles que es vagin aprovant successivament com a conseqüència del COVID19?

Sí, tret que es prevegin excepcions per a aquest tipus d'empreses. Quant a futures mesures, caldrà atendre a la regulació concreta.

En el Reial decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del Covid-19, quan es refereixen les mesures previstes per a empreses, no es realitza una distinció entre empresa pública i privada. Per tant, la resposta és afirmativa, tret que expressament es negui o restringeixi d'alguna manera aquesta possibilitat.

Així ocorre en l'article 13.1 del Reial decret-Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, segons el qual les empreses públiques no poden acollir-se a la bonificació de les quotes empresarials a la Seguretat Social:

“Les empreses, excloses les pertanyents al sector públic, dedicades a activitats enquadrades en els sectors del turisme, així com els de el comerç i hostaleria, sempre que es trobin vinculades a aquest sector del turisme, que generin activitat productiva en els mesos de febrer, març, abril, maig, juny i que iniciïn o mantinguin en alta durant aquests mesos l'ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fixos discontinu, podran aplicar una bonificació en aquests mesos del 50 per cent de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de Desocupació, FOGASA i Formació Professional de dites treballadores.”

En qualsevol cas, s'adjunta el llistat resumit de les mesures recollides en el citat Reial decret-Llei 8/2020.

Formulari de Contacte

Por favor, rellene el siguiente formulario.