Avís legal

Condicions generals d'ús del portal del Ministeri d'Indústria i Turisme

El Ministeri d'Indústria i Turisme li informa que l'accés i ús de la pàgina web www.mintur.gob.es i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa, així com els serveis o continguts que a través d'ell es puguin obtenir i tots els portals de domini propi sota titularitat del Ministeri, estan subjectes als termes que es detallen en aquest Avís Legal, sense perjudici que l'accés a algun d'aquests serveis o continguts poguessin precisar de l'acceptació d'unes Condicions Generals particulars addicionals.

Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del Portal, ja que qualsevol ús que faci del mateix o dels serveis i continguts en ell inclosos implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

El Ministeri d'Indústria i Turisme es reserva el dret a realitzar canvis al Portal www.mintur.gob.es i en tots els portals web del que és titular sense previ avís, amb l'objecte d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Portal o del seu disseny. Els continguts i serveis que ofereixen els Portals s'actualitzen periòdicament. A causa que l'actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits en els mateixos.

Les condicions i termes que es recullen en el present Avís Legal poden variar, per la qual cosa li convidem al fet que revisi aquests termes quan visiti de nou el Portal. El    Ministeri d'Indústria i Turisme no es fa responsable dels danys i perjudicis que pogués ocasionar la utilització de les eines i informacions contingudes en www.mintur.gob.es i en tots els portals web dels quals és titular, en relació amb l'adopció de decisions sobre l'inici, desenvolupament o resultat de procediments administratius. Tals decisions han de ser contrastades als centres, organismes o dependències competents.

En qualsevol cas, la informació i continguts d'aquesta Web no podran ser al·legats en processos contradictoris amb l'Administració Pública, no assumint responsabilitat alguna per les discrepàncies que poguessin existir entre els documents impresos de l'Administració competent i la publicació electrònica en aquestes pàgines.

Drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial

Tant el disseny del Portal del Ministeri i dels portals web de la seva titularitat i els seus codis font, com els logos, marques, i altres signes distintius que apareixen en el mateix, pertanyen al Ministeri d'Indústria  i Turisme o entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres continguts inclosos en el servidor del Ministeri d'Indústria  i Turisme.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida tret que intervingui expressa autorització del Ministeri d'Indústria  i Turisme. La llicència d'ús de qualsevol contingut d'aquest Portal atorgada a l'usuari es limita a la descàrrega per part de l'usuari d'aquest contingut i l'ús privat del mateix, sempre que els citats continguts romanguin íntegres.

El Ministeri d'Indústria i Turisme declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que aquest lloc pogués estar violant els seus drets, vam pregar es posi en contacte amb el Ministeri d'Indústria i Turisme a través d'aquest formulari.

Normativa relativa a la protecció de dades personals

Les dades personals que el Ministeri d'Indústria i Turisme recapta són tractats de manera confidencial conforme al que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades) i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

Drets de les persones interessades

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre el tractament de les seves dades personals per part del Ministeri d'Indústria i Turisme.

L'interessat pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan procedeixin, davant el Ministeri d'Indústria i Turisme, a través de l'adreça postal Passeig de la Castellana 160 - 28071 - Madrid, o en l'adreça de correu electrònic dpd@mintur.es.

L'interessat pot exercir el seu dret a reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en l'adreça postal C/ Jorge Juan 6, 28001 Madrid, a través del següent enllaç. Amb caràcter previ a la presentació d'aquesta reclamació, pot dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades, de conformitat amb l'article 37.1 de la Llei Orgànica 3/2018.

Delegat de Protecció de Dades (DPD)

En el Ministeri d'Indústria i Turisme, les funcions del Delegat de Protecció de Dades (DPD), inclosos els seus organismes autònoms adscrits, Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM), Centre Español de Metrologia (CEM) i Institut de Turisme d'Espanya (TURESPAÑA), han estat assumides per D. Francisco Javier Nozal Millán, adscrit a la Sotssecretària del Ministeri d'Indústria i Turisme (Nomenament [PDF] [481.46 kB]).

Registre d'activitats de tractament de dades personals

Pot ampliar més informació en el Registre d'activitats de tractament de dades personals.

Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present Portal, serà la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al Portal o de l'ús dels serveis que en ell es puguin oferir, el Ministeri d'Indústria  i Turisme i l'Usuari acorden sotmetre's als Jutges i Tribunals de domicili de l'Usuari, sempre que el mateix estigui situat en territori espanyol.

Política de certificats electrònics. Requisits

Per poder accedir als serveis i tràmits del Ministeri d'Indústria  i Turisme a través de certificat electrònic haurà d'acreditar la seva identitat i, en els casos que així es requereixi, signar electrònicament els escrits presentats. Per a aquestes finalitats, s'acceptaran els certificats digitals admesos per l'Administració General de l'Estat.

Links o enllaços

El    Ministeri d'Indústria i Turisme li facilita l'accés a altres pàgines web que considerem poden ser del seu interès. L'objectiu d'aquests enllaços és únicament facilitar-li la cerca dels recursos que li puguin interessar a través d'Internet. No obstant això, aquestes pàgines no li pertanyen, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, no pot fer-se responsable dels mateixos, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l'accés o ús de la mateixa.

Els usuaris que es proposin establir un enllaç al portal web del Ministeri d'Indústria  i Turisme o a algun dels portals web de la seva titularitat hauran de tenir en compte el següent:

  • L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre el Ministeri d'Indústria i Turisme i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part del mateix dels seus continguts o serveis.
  • No se declarará ni se dará a entender que el Ministerio ha autorizado expresamente el hiperenlace ni que ha supervisado o asumido de cualquier forma los servicios ofrecidos o puestos a disposición en la página web desde la que se establece el hiperenlace.
  • El Ministeri no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l'establiment de l'enllaç pugui oferir.
  • L'usuari o la usuària assumeixen sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l'accés a la pàgina web de l'enllaç.
  • La pàgina web en la qual s'estableixi l'enllaç no podrà contenir cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents al Ministeri d'Indústria i Turisme excepte aquells signes que formin part del mateix enllaç.
  • La pàgina web en la qual s'estableixi l'enllaç no contindrà informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers

Frames

El Ministerio de  Industria y Turismo prohíbe expresamente la realización de "frammings" o la utilización por parte de terceros de cualesquiera otros mecanismos que alteren el diseño, configuración original o contenidos de su portal o portales bajo su titularidad.

Mesures de protecció davant ús abusiu o robotitzat

El    Ministeri d'Indústria i Turisme es reserva el dret a realitzar canvis tècnics al Portal www.mintur.gob.es i en tots els portals web del que és titular sense previ avís, amb l'objecte de preservar la disponibilitat del mateix davant eventuals usos abusius manuals o robotitzats d'accés al mateix.

Versió multillenguatge

El portal web del Ministeri d'Indústria  i Turisme està traduït a diverses llengües espanyoles oficials als seus respectius territoris, de conformitat amb l'establert en l'article 3 de la Constitució Espanyola de 1978 i els seus Estatuts d'Autonomia. Les llengües són el català, el basc i el gallec. També està traduït a una llengua estrangera, anglès.

El contingut del portal està traduït a diferents nivells de profunditat. S'exclouen alguns de la traducció el canal Gabinet de Premsa donada la immediatesa dels canvis plantejats en el mateix, així com les normes jurídiques.

S'adverteix que amb caràcter general, pot existir un desfasament entre la versió en castellà i en les altres llengües, derivades del procés de traducció a les mateixes.

Estadístiques d'ús

El    Ministeri d'Indústria i Turisme, informa de la utilització de Google Analytics en aquest portal i els portals de titularitat del Ministeri d'Indústria  i Turisme, a efectes exclusivament estadístics.