Consultes i preguntes freqüents sobre Indústria i PIME

Les respostes a les consultes són orientatives i es basen en la normativa vigent al moment en què la consulta va ser plantejada

Las obras dentro del sector de la construcción, se tienen que cerrar?

P: Es posible trabajar en una obra?R: Sí es posible. No obstante, se deberá realizar en las condiciones del apartado 2 o del apartado 3 del artículo único de la Orden SND/340/2020, de 12 de abril, modificado el 3/5/2020 por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad:     1. Se establece la suspensión de toda clase de obra que suponga una intervención en edificios existentes, en los supuestos en los que en el inmueble en el que deban ejecutarse se hallen personas no relacionadas con la actividad de ejecución de la obra, y que, debido a su ubicación permanente o temporal, o a necesidades de circulación, y por causa de residencia, trabajo u otras, puedan tener interferencia con la actividad de ejecución de la obra, o con el movimiento de trabajadores o traslado de materiales.     2. Se exceptúan de esta suspensión las obras referidas en el apartado anterior en las que, por el tipo de intervención, por las circunstancias de sectorización del inmueble o de delimitación de espacios y recorridos de circulación, no se produzca interferencia alguna con las personas no relacionadas con la actividad de la obra.También quedan exceptuadas aquellas obras que se realicen en locales, viviendas u otras zonas delimitadas del edificio no habitadas, o a las que no tengan acceso los residentes mientras duren las obras, siempre que se cumplan todas las siguientes condiciones:

         a) Se limite la circulación de trabajadores y materiales por zonas comunes no sectorizadas, y se adopten todas las medidas oportunas para evitar, durante el desarrollo de la jornada, el contacto con los vecinos del inmueble.

         b) El acceso y salida de esos locales, viviendas o zonas se produzca al inicio y a la finalización de la jornada laboral.

         c) Los trabajadores adopten las medidas de prevención e higiene frente al COVID-19 indicadas por las autoridades sanitarias.     3. Asimismo, quedan también exceptuados los trabajos y obras puntuales que se realicen en los inmuebles con la finalidad de realizar reparaciones urgentes de instalaciones y averías, así como las tareas de vigilancia.     4. En todos los casos exceptuados anteriormente, se permite el acceso a zonas no sectorizadas del edificio, para la realización de las operaciones puntuales de conexión con las redes de servicios del edificio que sean necesarias para acometer las obras.

Què ocorre amb el venciment dels terminis legals establerts per la normativa d'índole industrial? Queden suspesos?

P: Si durant l'estat d'alarma venç la inspecció d'un ascensor, d'una instal·lació elèctrica, o d'un altre tipus d'instal·lació sotmesa a control periòdic per normativa de SEGURETAT INDUSTRIAL, s'ha de cridar a un organisme de control per passar la inspecció, o s'entén que el termini està suspès?

R: L'Ordre SND/325/2020, de 6 d'abril, per la qual s'estableixen criteris interpretatius i es prorroga la validesa dels certificats de verificacions i manteniments preventius establerts en la regulació de seguretat industrial i metrológica, els certificats expedits amb base en les verificacions o manteniments periòdics de la reglamentació de seguretat industrial, el període de la qual de vigència finalitzi durant l'estat d'alarma i les seves successives pròrrogues, quedaran automàticament prorrogats fins als trenta dies naturals posteriors a la finalització de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues. No obstant això, i sempre d'acord amb la resta de normativa, l'activitat de manteniment i inspecció pot seguir realitzant-se prenent les requerides mesures de seguretat, per la qual cosa a fi de garantir la seguretat de les seves instal·lacions i evitar possible problemes de disponibilitat d'operaris per alta demanda una vegada finalitzat el període de l'estat d'alarma, es recomana que realitzi les activitats esmentades en els terminis inicialment previstos.

Donada la publicació en el Reial decret 463/2020 en la qual es permet l'obertura de tallers de reparació i manteniment de vehicles de motor, aquesta activitat seguirà generant residus, per la qual cosa volíem saber si les empreses gestores de residus d'automoció poden seguir recollint a aquells tallers que estiguin oberts.

No és una activitat objecto de suspensió pel Reial decret 463/2020, per la qual cosa pot seguir operant.

L'art. 10.1 del Reial decret estableix que se suspèn l'obertura al públic dels locals i establiments minoristes, restringint l'activitat comercial i enumerant també una sèrie d'excepcions. Tot el que no hagi estat prohibit s'entén permès, més encara si es tracta de serveis auxiliars d'establiments o serveis que romanen oberts i realitzant la seva activitat habitual (en el cas dels tallers, és així de conformitat amb l'Ordre TMA/259/2020, de 19 de març, per la qual es dicten instruccions sobre transport per carretera). 

Per tant, no s'ha prohibit l'activitat de gestió de residus procedents de tallers, si bé es recorda que “en qualsevol desplaçament hauran de respectar-se les recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries” (art. 7.3). D'altra banda, “s'evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors i empleats mantinguin la distància de seguretat d'almenys un metro a fi d'evitar possibles contagis” (art. 10.2).

Es poden obrir els tallers de reparació de vehicles durant la situació d'estat d'alarma?

De conformitat amb l'Ordre TMA/259/2020, de 19 de març, es permet l'obertura de tallers de reparació i manteniment de vehicles de motor, així com els establiments d'activitats connexes de venda de peces i accessoris amb venda directa als tallers de reparació, però sense obertura al públic general, amb la finalitat de garantir les operacions de transport orientades al proveïment i totes aquelles altres actuacions de transport permeses pel Reial decret 463/2020.

Respecte a l'obertura al públic general, per als territoris que es trobin en fase 1 és aplicable l'Ordre SND/399/2020, podent obrir al públic aquells establiments que compleixin els requisits establerts en l'art. 10.1. Així mateix, hauran d'adoptar les mesures de protecció i higiene previstes en els arts. 11 a 14. En aquells territoris que continuïn en la Fase 0, serà aplicable de   l'Ordre SND/388/2020.

La superfície útil total de l'establiment, inclou tant la superfície de venda com la superfície d'exposició al públic.

L'activitat de serveis tècnics a domicili per a electrodomèstics, ascensors i equips industrials entrava dins de les activitats permeses i també sobre que es pot realitzar reparacions de maquinària o servei tècnic en plantes industrials?
No existeix impediment a la realització d'aquestes activitats, en la mesura en què el que suspèn el Reial decret 463/2020 en el seu art. 10.1 és l'obertura al públic dels locals i establiments minoristes, no qualssevol activitats.
Si durante la el estado de alarma vence la inspección de un ascensor, de una instalación eléctrica, o de otro tipo de instalación sometida a control periódico por normativa de SEGURIDAD INDUSTRIAL, se debe llamar a un organismo de control para pasar la inspección, o se entiende que el plazo está suspendido?
La Orden SND/325/2020, de 6 de abril, por la que se establecen criterios interpretativos y se prorroga la validez de los certificados de verificaciones y mantenimientos preventivos establecidos en la regulación de seguridad industrial y metrológica, los certificados expedidos con base en las verificaciones o mantenimientos periódicos de la reglamentación de seguridad industrial, cuyo periodo de vigencia finalice durante el estado de alarma y sus sucesivas prórrogas, quedarán automáticamente prorrogados hasta los treinta días naturales posteriores a la finalización del estado de alarma y sus prórrogas. No obstante la actividad de mantenimiento e inspección puede seguir realizándose tomando las requeridas medidas de seguridad, por lo que al objeto de garantizar la seguridad de sus instalaciones y evitar posible problemas de disponibilidad de operarios por alta demanda una vez finalizado el periodo del estado de alarma, se recomienda que realice las actividades mencionadas en los plazos inicialmente previstos.
Les empreses dedicades a la fusteria d'alumini i pvc. Poden fabricar, instal·lar?

No s'ha prohibit aquesta activitat, per la qual cosa sí seria possible.

El Reial decret 463/2020 recull la suspensió d'obertura al públic de determinats establiments (art. 10.1), però no prohibeix l'activitat econòmica en general i no estableix cap limitació al treball en tallers i tampoc al transport dels productes necessaris per desenvolupar una activitat laboral. En el referit a la instal·lació, ha de tenir-se en compte, l'Ordre SND/340/2020, de 12 d'abril, modificada el 3/5/2020, per la qual se suspenen determinades activitats relacionades amb obres d'intervenció en edificis existents en les quals existeixi risc de contagi pel Covid-19 per a persones no relacionades amb aquesta activitat, per la qual cosa la seva execució haurà d'atenir-se a les prohibicions i condicions establertes en aquesta Ordre

No obstant això, la realització de la prestació de treball es realitzarà seguint sempre les recomanacions del Ministeri de Sanitat per evitar concentracions de persones.A més, el Ministeri de Sanitat podrà modificar, ampliar o restringir les mesures, llocs, establiments i activitats enumerades en art. 10, per raons justificades de salut pública (art. 10.6).

Per a les empreses l'activitat de les quals és la gestió de residus procedents de supermercats i/o de la recollida selectiva municipal, seria de gran utilitat l'obtenció d'una salvaguarda en la qual s'indiqui l'essencial d'aquesta activitat durant aquesta crisi per poder operar amb normalitat i organitzar la seva operativa.

S'ha de tenir en compte que aquesta activitat és primordial perquè sectors com la distribució alimentària i farmacèutica puguin seguir operant. D'altra banda, aquestes empreses garanteixen el subministrament de matèries primeres a les empreses papereres, que fabriquen productes paperers tan importants com els tisúes i altres papers higiènics, o els envasos dels medicaments i aliments.

No és una activitat objecto de suspensió pel Reial decret 463/2020, per la qual cosa pot seguir operant.

L'art. 10.1 del Reial decret estableix que se suspèn l'obertura al públic dels locals i establiments minoristes, restringint l'activitat comercial i enumerant també una sèrie d'excepcions. Tot el que no hagi estat prohibit s'entén permès, més encara si es tracta de serveis auxiliars d'establiments o serveis que romanen oberts i realitzant la seva activitat habitual. 

Per tant, no s'ha prohibit l'activitat de gestió de residus procedents de supermercats ni la recollida selectiva municipal, si bé es recorda que “en qualsevol desplaçament hauran de respectar-se les recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries” (art. 7.3). D'altra banda, “s'evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors i empleats mantinguin la distància de seguretat d'almenys un metro a fi d'evitar possibles contagis” (art. 10.2).

És possible l'obertura dels Centres i establiments de la Distribució Majorista professional, així com els centres de productors de material elèctric i empreses instal·ladores? El seu tancament interromprà el subministrament d'equips de seguretat elèctrica, protecció personal i dispositius de potència i control, imprescindibles per als professionals responsables del manteniment i funcionament d'aquests serveis essencials.

Sempre que es compleixin les condicions de seguretat i higiene, no existeix impediment a la realització d'aquestes activitats, en la mesura en què el que suspèn el Reial decret 463/2020 en el seu art. 10.1 és l'obertura al públic dels locals i establiments minoristes, no qualssevol activitats.
És possible realitzar les activitats d'inspecció, revisió i manteniment de les instal·lacions?
Estas actividades no se han suspendido según el Real Decreto 463/2020 ni posteriores, por lo que se pueden seguir realizando en todo tipo de instalaciones domésticas, comerciales e industriales, siguiendo las instrucciones de seguridad del Ministerio de Sanidad. Estas actividades no se entienden como una obra de intervención, por lo que no se aplican las órdenes dictadas a las mismas.
Es pot realitzar una instal·lació de calefacció, climatització, lampisteria en un edifici existent en el qual l'habitatge està habitat on s'ha sectorizado les estades en la qual romandran les persones alienes a l'habitatge, sempre que se segueixin els criteris del Ministeri de Sanitat?
Això és possible, mitjançant l'aplicació de l'Ordre SND/385/2020, de 2 de maig, per la qual es modifica l'Ordre SND/340/2020, de 12 d'abril, per la qual se suspenen determinades activitats relacionades amb obres d'intervenció en edificis existents en les quals existeixi risc de contagi pel Covid-19 per a persones no relacionades amb aquesta activitat, sempre que aquestes instal·lacions no impliquin una reforma integral de l'habitatge, sigui possible la sectorización de les estades on treballaran els instal·ladors dels habitants de l'habitatge, i s'utilitzin les mesures de protecció indicades pel Ministeri de Sanitat.

Formulari de Contacte

Por favor, rellene el siguiente formulario.